Arbetsskiftsförteckning

Tillstånd och anmälningar - Arbetsskiftförteckning - UUSI laki

Dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning

Varje arbetsplats ska göra upp en arbetsskiftsförteckning. Om det på grund av arbetets oregelbundna natur är synnerligen svårt att göra upp en arbetsskiftsförteckning kan arbetarskyddsmyndigheten delvis eller helt och hållet bevilja dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning.

Arbetarskyddsmyndigheten undersöker i varje enskilt fall till vilken utsträckning det finns behov av att bevilja dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning. Om det inte är möjligt att göra upp en fullständig arbetsskiftsförteckning kan det ändå vara möjligt att anteckna till exempel tidpunkter för arbetets start eller göra upp arbetsskiftsförteckningar som bara innehåller tidpunkten för varje veckas ledighet.

Ansökan

Dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning ansöks hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande från arbetstagarnas representant.

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för avvikelse från skyldigheten att göra upp en arbetsskiftsförteckning

Förlängning av dispens

Dispensen beviljas för en begränsad tid. Om arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt efter beviljandet av dispensen kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller en annan arbetstagarföreträdare som avses i 36 § i arbetstidslagen avtala om förlänga dispensen från att göra upp en arbetsskiftsförteckning.

Om inget avtal uppkommer kan arbetsgivaren söka förlängd dispens hos arbetarskyddsmyndigheten.

Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)
  • 30 § Arbetsskiftsförteckning
  • 36 § 3 mom. Arbetstagarföreträdare
  • 39 § Dispens

Tillstånd och anmälningar - Arbetsskiftförteckning - Lisää Tyosuojelu.fissä