Asbest

Tillstånd och anmälningar - Asbest

Tillstånd för asbestrivning

Med asbestsanering avses i denna lag arbete som inom tillämpningsområdet för arbetarskyddslagen (738/2002) utförs för att riva och avlägsna konstruktioner och tekniska system som innehåller asbest, skydda konstruktioner som ska bevaras, städa rivningsobjekt och annat motsvarande arbete i omedelbar anknytning till rivning och avlägsnande av konstruktioner, i vilket arbetstagarna kan exponeras för asbestdamm. Arbete i anslutning till asbestrivning är till exempel upprättande av avskärmningar och skydd och förflyttning av asbestavfall från rivningsobjektet till avfallsflaket för transport till avstjälpningsplatsen  Bestämmelserna om asbestsanering i denna lag tillämpas också på underhålls- eller servicearbete på asbesthaltiga konstruktioner och anordningar i byggnader och fartyg, i vilket asbestdamm frigörs. Tillstånd behövs alltså för ett flertal asbestarbeten.

Asbestrivning för utföras av fysiska personer som t.ex. en privatperson eller en näringsidkare men också av juridiska personer som t.ex. aktiebolag, andelslag och offentliga sammanslutningar som har fått tillstånd för arbetet.

Tillståndsmyndigheten ska bevilja tillstånd för asbestsanering för en fysisk person

 1. som har fyllt 18 år;
 2. inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats eller för vilken en intressebevakare inte har utsetts,
 3. inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
 4. i det tillståndspliktiga arbetet har tillgång till sådana anordningar och redskap som behövs för en säker asbestsanering samt serviceutrymmen för dem, och
 5.  i sin tidigare verksamhet i fråga om iakttagande av arbetarskyddsföreskrifterna visat att han eller hon inte är uppenbart olämplig att utöva tillståndspliktig verksamhet.

Tillstånd ska beviljas en juridisk person, om de personer som ingår i dess förvaltning och verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen uppfyller kraven i 1 mom. 1—3 och 5 punkten och den juridiska personen uppfyller kraven i 4 och 5 punkten.

Ansökan om tillstånd för asbestsanering lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ansökan kan lämnas skriftligen eller via e-post.

Om ansökan är bristfällig begär tillståndsmyndigheten den sökande om komplettering.

Om de begärda tilläggsutredningarna inte lämnas in till tillståndsmyndigheten inom utsatt tid fattas ett nekande beslut i tillståndsärendet. En handläggningsavgift i tas ut i enlighet med vad som bestäms i lagen.

Innan tillstånd beviljas förrättar ansvarsområdet för arbetarskyddet en arbetarskyddsinspektion. I samband med den utreds om den sökande har sådan utrustning och sådana verktyg samt serviceutrymmen till sitt förfogande som behövs för asbestsaneringen.

Tillståndsmyndigheten tar ut en avgift för handläggningen av ansökan om tillstånd i enlighet med statsrådets förordning om regionförvaltningsverkets avgifter. År 2018 uppgår avgiften till 700 euro.

Tillståndet är riksomfattande.

Tillståndet som beviljas nya aktörer är vanligtvis i kraft i tre å. Därefter, när verksamheten är etablerad och har bedrivits ändamålsenligt beviljas ett tillstånd som gäller tillsvidare.

Sökande som tidigare har haft bemyndiganden beviljas tillstånd som gäller tillsvidare under förutsättning att den tidigare verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Sökande ska lämna en omsorgsfullt ifylld ansökan till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Blankett: Ansökan om tillstånd för asbestrivning (pdf)
Blankett: Anvisning för ansökan om tillstånd för asbestrivning (pdf)

Förhandsanmälan om asbestsanering

Anmälan om asbestsanering ska göras till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk på vars område saneringen sker. Anmälan ska göras skriftligen, om möjligt minst 7 dagar innan arbetet inleds. Anmälan kan också göras på en webblankett.

Om reparationen av en skada i ett asbesthaltigt material eller rörskador förutsätter omedelbara åtgärder för att skadan eller faran ska kunna minimeras kan arbetet inledas genast.

I situationer som kräver omedelbara åtgärder kan arbetarskyddsmyndigheten även godkänna en muntlig anmälan.

Anmälan ska emellertid lämnas in skriftligen genast när det är möjligt.

Anmälan ska innehålla behövliga uppgifter om

 1. arbetets art, när det inleds och hur länge det sannolikt kommer att fortgå,
 2. platsen där arbetet utförs,
 3. vem som beställt arbetet och kontaktuppgifterna,
 4. namnen på de arbetstagare som används i arbetet,
 5. hur arbetstagarnas hälsa lämpar sig för asbestarbete samt datum för arbetstagarens senaste hälsoundersökning och information om giltighetstiden för undersökningen,
 6. centrala iakttagelser i asbestkartläggningen, datum för asbestkartläggningen och vem som har gjort den,
 7. de metoder som tillämpas vid rivning av asbest eller asbesthaltigt material,
 8. den utrustning som används för skydd och rengöring av arbetstagarna och utrustningens egenskaper,
 9. den utrustning som används för att förhindra att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön och utrustningens egenskaper,
 10. namnet på den soptipp dit avfallet förs,
 11. vem som har gjort anmälan och kontaktuppgifterna.

Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten ska förnyas om det ser sådana förändringar i arbetsförhållandena som leder till att exponeringen för damm från asbest eller asbesthaltigt material ökar avsevärt. Dessutom ska anmälan kompletteras om någon annan än de arbetstagare som anmälts på förhand kommer att utföra rivningsarbete.

Lämpligheten hos den person som utför asbestrivningsarbete ska kontrolleras i enlighet med statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001). I läkarutlåtandet ska anges att arbetstagaren är lämplig att utföra asbestrivningsarbete.

Förhandsanmälan ska fästas på en synlig plats utanför exponeringsområdet. Alla uppgifter i förhandsanmälan behöver  inte framgå av anmälan som ska fästas utanför exponeringsområdet. Av anmälan ska framgå arbetets art, när det inleds och hur länge det sannolikt kommer att fortgå, platsen där arbetet utförs, vem som gör anmälan och den personens kontaktuppgifter.   

Pdf-blankett: Förhandsanmälan om asbestsanering (pdf) | Kontakta ansvarsområdena för arbetarskyddet
Webblankett: Förhandsanmälan om asbestsanering | Så här fyller du i webblanketten (pdf)

Register över personer som är behöriga att utföra asbestsanering

Ansvarsorådet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för ett register över personer med behörighet att att utföra asbestrivningsarbete. Information om registret får du hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 450.

Det är endast arbetstagare som har fått en godkänd asbestsaneringsutbildning som får utföra och leda asbestsanering.

Behörighetskravet för asbestsanerare och arbetsledare för asbestsanering är lämplig yrkesexamen eller en del av examen.

Arbetstagare eller egenföretagare som före den 1 januari 2011 har avlagt en godkänd utbildning i asbestsanering har rätt att utföra asbestsanering utan sådan behörighet som föreskrivs i två år från att lagen har trätt i kraft fram till utgången av 2017. 

Efter detta förutsätts att arbetstagaren och arbetsledaren har avlagt en lämplig yrkesexamen eller en del av en sådan för att få utföra asbestarbete.

För att få utföra asbestsanering förutsätts att för alla arbetstagares del att de registreras i registret över personer som har behörighet för asbestsanering.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för ett register över personer med behörighet att att utföra asbestrivningsarbete.

Blankett: Person som har behörighet att utföra asbestsanering (pdf)

Utbildning ges bl.a. vid följande läroinrättningar:

 • Amiedu, Helsingfors
 • Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
 • Axxell, Karis
 • Edupoli, Borgå
 • Etelä-Savon ammattiopisto, St:Michel
 • Helsingin Maalariammattikoulu aikuiskoulutus, Helsingfors
 • Länsirannikon Koulutus AB WinNova, Raumo
 • Kainuun ammattiopisto, Kajanaland
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Mellersta Nyland
 • Koulutuskeskus Salpaus, Lahtis
 • Oulun aikuiskoulutus, Uleåborg
 • Oulun seudun ammattiopisto, Haukipudas
 • Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu
 • Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy, Brahestad
 • Saimaan ammattiopisto, Villmanstrand
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Nyslott
 • Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tammerfors   
 • TTS (Työtehoseura), Vanda
 • Turun aikuiskoulutuskeskus, Åbo
 • Vamia, Vasa
 • Ylä-Savon ammattiopisto, Idensalmi
 • Yrkesinstitut Lappia, Torneå.

Tillstånd och anmälningar - Asbest - Muualla Tyosuojelu.fissä