Krav gällande serviceutrymmen

Krav gällande serviceutrymmen_asbest

Dammande service och rengöring av utrustning som används i asbestsanering är asbestarbete och ska utföras i ett utrymme som är avsett för det.

Serviceutrymmet ska vara ett separat utrymme som lämpar sig för servicearbete och i vilket undertryck kan skapas så att asbestdamm inte kan spridas i miljön. För att underhållet av utrustningen ska kunna ordnas så här, måste sökanden ha sådan utrustning som behövs för att skapa undertryck i utrymmet och för rengöringen av det. Det är också möjligt att ingå ett serviceavtal om underhållet av utrustningen med ett företag som har tillstånd för asbestsanering.

Serviceutrymmets konstruktion

Serviceutrymmet ska vara varmt och ha en hållbar konstruktion (skivkonstruktioner, ej plastväggar). Golvet och väggskivorna ska vara ytbehandlade så att de tål rengöring med vatten. Väggen ska ha tvättbar ytbeläggning på åtminstone stänkhöjd (1,5 m) från golvytan.

Det ska finnas vattenpost och avlopp i serviceutrymmet. Avloppet ska utrustas med grovfilter som filtrerar asbestresterna från tvättvattnet. Grovfiltret i avloppet ska förnyas efter varje asbestsanering som utförs i utrymmet. Det filtrerade vattnet kan också samlas upp i ett särskilt kärl. Serviceutrymmet ska märkas ut med skyltar som varnar för asbest.

Tredelad luftsluss

Förbindelse till serviceutrymmet ordnas genom en tredelad luftsluss.

Tillförseln av ersättningsluft till utrymmet ska i första hand ordnas via slussen. Väggkonstruktionerna i slussen ska vara hållbara. Dörrkonstruktionerna mellan luftslussarnas delar, klaffdörrarna, kan vara av plast. Ersättningsluften som kommer via slussen får inte helt täppas till, även om avskärmningen är utrustad med särskilda luftöppningar för ersättningsluft.

Luftslussens dörrkonstruktioner ska vara sådana att de stängs tätt om undertrycket blir defekt och förhindrar att asbestfibrer frigörs via luftslussen.

I luftslussens innersta del ska det finnas en kläddammsugare och ett avfallskärl. Det ska vara möjligt att använda, starta och stänga av kläddammsugaren i slussens innersta del.

I luftslussens mittersta del ska det finnas tvättmöjlighet, åtminstone tvättställ med rinnande vatten, fast vattenpost.

I luftslussens yttersta del ska det finnas ett klädställ för gångkläder.

Det ska vara möjligt att transportera utrustning för rengöring och underhåll in i utrymmet via luftslussen, om utrymmet inte har en särskild dörr för ändamålet. Varje del av luftslussen ska vara tillräckligt stor, minst 1 m²/avdelning, för att säkerställa arbetet i luftslussen.

Undertrycket i serviceutrymmet dimensioneras så att det med tanke på de omgivande utrymmena är minst 5 pascal. Det ska finnas en punktutsug för rengöringen av den utrustning som underhålls. Punktutsugen kan installeras enligt centraldammsugningsprincipen tillsammans med kläddammsugaren.

Övriga förbindelseöppningar till serviceutrymmet ska vara täta och gå att låsa manuellt från serviceutrymmet. De övriga förbindelseöppningarna till utrymmet ska vara låsta då utrymmet är smutsigt.

Undertrycksanordningen i serviceutrymmet ska kunna ersättas med en annan då den egna anordningen underhålls eller rengörs.

Luftbehandlingsutrustningen som används i serviceutrymmet ska kunna täppas till när arbetet har utförts. Luftbehandlingsutrustningens funktionsduglighet i serviceutrymmet ska följas upp med hjälp av mätningar minst en gång per år.

Serviceutrymmet, luftslussen och luften i serviceutrymmet ska renas efter varje asbestsanering. Renligheten fastställs i en visuell besiktning som dokumenteras till exempel i serviceloggboken.