Anvisning för rättelseyrkande

Tillstånd och anmälningar - Laddares kompetensbrev - Rättelseyrkande

Rättelseyrkande

En person som har deltagit i förhör för laddare och som är missnöjd med beslutet om underkännande som den av regionförvaltningsverket utsedde sakkunnige har gett och som anser att det har skett ett fel i bedömningen av förhöret kan söka ändring i den sakkunniges beslut i enlighet med 24 § i lagen om laddares kompetens (423/2016) hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Ändring i regionförvaltningsverkets beslut om rättelseyrkandet kan vid behov sökas genom besvär till förvaltningsdomstolen så som avses i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Avgiftsfrihet

Beslut om rättelseyrkanden delges parterna utan avgift.

Tid för rättelseyrkande

Rättelseyrkande ska lämnas in inom 30 dagar efter att det förkastande beslutet har delgetts. Om den sista dagen för inlämning av rättelseyrkande är en helgdag, lördag, själständighetsdagen, 1 maj, julafton eller midsommarafton förlängs tiden för rättelseyrkande till följande vardag.

Rättelseyrkandes innehåll och bilagor

Rättelseyrkande ska lämnas in skriftligen. I skrivelsen ska ingå:

  • personuppgifterna för den som yrkar på rättelse
  • beslut som rättelseyrkande gäller och datum för delgivningen av beslutet
  • en utredning om vilken ändring som söks och till vilka delar det i bedömningen av förhöret enligt den förhörde har skett fel
  • förhörshandlingar, bevis och andra utredningar som åberopas
  • fullmakt för ombud, i fall att ombud anlitas.

Om ett ombud för talan för den som yrkar på rättelse eller om rättelseyrkandet utarbetas av en annan person, ska den här personens namn och hemort anges i skrivelsen. Rättelseyrkande ska undertecknas.

Inlämning av rättelseyrkande

Den som yrkar på rättelse eller en av honom eller henne befullmäktigat ombud kan lämna in rättelseyrkandet jämte bilagor till registratorkontoret på ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket personligen eller genom att skicka handlingarna per post eller per e-post. Rottelseyrkandet ska lämnas in i så god tis att det hinner fram inom öppettiden senast på den sista dagen för inlämning av rättelseyrkandet. Regionförvaltningsverket är öppet klo. 08.00 - 16.15.

Om rättelseyrkandet skickas per post är adressen:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskyddet
Yliopistonkatu 38 
33100 Tammerfors

E-postadressen är: kirjaamo.lansi@avi.fi.