Sjöarbetscertifikat

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar fartyg med en bruttodräktighet som överskrider 500, för att fartyget ska kunna få ett sjöarbetscertifikat utifrån arbetarskyddsmyndighetens utlåtande. Sjöarbetscertifikatet beviljas av transport- och kommunikationsverket Traficom. För att ett sjöarbetscertifikat ska kunna beviljas måste det ha genomförts en arbetarskyddsinspektion ombord på fartyget.

Certifikatet baserar sig på ILO:s internationella sjöarbetskonvention som trädde i kraft internationellt 2013. För finländska fartyg i internationell trafik som har en bruttodräktighet på mer än 500 har det sedan den 20.8.2013 varit obligatoriskt med ett sjöarbetscertifikat. Sjöarbetscertifikat kan på ansökan av redaren också beviljas för mindre fartyg.

Sjöarbetscertifikatet gäller i högst fem år. En periodisk inspektion ska genomföras minst två år eller högst tre år före det datum som anger att sjöarbetscertifikatets giltighet går ut.

Finland har inkluderat de bindande bestämmelserna i sjöarbetskonventionen (MLC 2006) i den nationella lagstiftningen. Fartygsinspektionerna på finska fartyg förpliktar utifrån internationell lagstiftning, inte utifrån sjöarbetskonventionen.

Beställning av en inspektion

Redaren ska beställa en inspektion för beviljande av sjöarbetscertifikat och de periodiska inspektionerna hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Inspektionerna ska beställas med en blankett

  • hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för fartygets hemort eller
  • enligt fartygets rutt hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars tillsynsområde fartyget trafikerar till hamnen.

Redaren eller fartyget beställer inspektionen med hjälp av en förhandsifylld blankett: Begäran on inspektion.

Det lönar sig att komma överens om tidpunkten för inspektionen minst en månad innan den önskade tidpunkten. Därefter ska ytterligare en månad reserveras för handläggningen av certifikatet. Arbetarskyddsinspektören bekräftar tidpunkten för inspektionen till fartyget eller/och redaren och förrättar inspektionen inom en månad från beställningen.

Närmare information: Arbetarskyddsinspektion ombord

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Sjöarbetscertifikat - Muualla verkossa