Unga

Tillstånd och anmälningar - Unga

Med en ung arbetstagare avses unga som inte har fyllt 18 år. Arbetet får inte inverka skadligt på den unga arbetstagarens hälsa eller utveckling eller på skolgången. Det finns en lag som ska skydda de unga arbetstagarna och förordningar som getts utgående från lagen.   

I särskilda fall kan arbetarskyddsmyndigheten bevilja undantagstillstånd från bestämmelserna som gäller unga arbetstagare. Från den 1.1.2016 ska arbetsgivaren ansöka om undantagstillstånd hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland som centrerat för hela landets del har hand om handläggningen av undantagstillstånd som gäller unga arbetstagare. Ansök om tillståndet i god tid innan arbetet ska inledas. Det är inte tillåtet att inleda arbetet förrän tillstånd har beviljats.

Du kan ansöka om undantagstillstånd i följande fall:

1. Undantagstillstånd för att anlita unga under 14 år för tillfälligt arbete som uppträdande eller statister i  konst- eller kulturföreställningar

Arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja undantagstillstånd för att få anlita unga under 14 år för tillfälligt arbete som uppträdande eller statister i  konst- eller kulturföreställningar. Det ska finnas en särskild orsak till arbetet, och arbetet får inte äventyra den ungas säkerhet eller  hälsa, utveckling eller skolgång.

Ansökan

Blankett: Ansökan om undantagstillstånd för att få anlita barn under 14 år vid film-, scen- och motsvarande arbeten

Alla ansökningar lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Kontaktinformation.

Närmare information: Anställningsförhållande: Unga arbetstagare – Arbetsavtal och ålder

2. Undantagstillstånd för unga arbetstagares arbetstid, förläggningen av arbetstiden, övertidsarbete och vilotider

Om utvecklingen i arbetet eller en annan viktig orsak förutsätter att en ung person utför arbete utöver bestämmelserna  som skyddar unga arbetstagare, kan arbetarskyddsmyndigheten bevilja undantagstillstånd.  

Undantagstillstånd kan beviljas när

a. arbete under pågående skolarbete utförs även vid andra tider än tillfälligt

b. arbete under pågående skolarbete utförs på annat sätt än som kortvarig arbetsprestation.

c. man vill överskrida något av följande villkor för arbetstiden för unga:

  • begränsningar i anknytning till den ordinarie arbetstiden
  • övertidsarbete och nödarbete (för 15 år fyllda är det möjligt att utöver den tillåtna mängden övertidsarbete på 80 timmar/kalenderår bevilja högst 40 timmar övertidsarbete per kalenderår)
  • maximala antalet arbetstimmar (9 timmar/dygn och 48 timmar/dygn)
  • förläggningen av arbetstiden
  • vilotider (unga som har fyllt 15 år ska ha en oavbrutna vilotid per dygn på  minst 12 timmar och unga under 15 år en oavbruten vilotid på minst 14 timmar per dygn).

Ansökan
Du kan formulera din skriftliga ansökan fritt. Lämna ansökan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland. Kontaktinformation.

Närmare information: Anställningsförhållande: Unga arbetstagare – Arbetstid

3. Undantagstillstånd för unga för att få utföra särskilt skadliga arbeten

Arbetarskyddsmyndigheten får tillåta att en ung person som har fyllt 16 år utför arbete som definieras som särskilt skadligt om det är nödvändigt med tanke på den ungas yrkesutveckling. Villkoret är att en erfaren och kompetent person övervakar arbetet och att arbetsgivaren säkerställer att målen för att skydda unga arbetstagare enligt statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare uppfylls.

Ansökan
Du kan formulera din skriftliga ansökan fritt. Lämna ansökan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland. Kontaktinformation.

Närmare information: Anställningsförhållande: Unga arbetstagare – Farligt arbete

Tillstånd och anmälningar - Unga - Lisää Tyosuojelu.fissä