Unga

Tillstånd och anmälningar - Unga

Med en ung arbetstagare avses unga som inte har fyllt 18 år. Arbetet får inte inverka skadligt på den unga arbetstagarens hälsa eller utveckling eller på skolgången. Det finns en lag som ska skydda de unga arbetstagarna och förordningar som getts utgående från lagen.   

Arbetarskyddsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från bestämmelserna som gäller unga arbetstagare. Arbetsgivaren ska ansöka om undantagstillstånd från ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Östra Finland, som behandlar undantagstillstånd gällande unga arbetstagares arbete i hela Finland. Arbetsgivaren måste ansöka om tillstånd i god tid innan arbetet inleds. Handläggningstiden för ansökningar är ca två veckor. Arbetet får inte påbörjas innan tillståndet har beviljats.

Ansökan

Ansökan lämnas in till ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Östra Finland. Ansökningarna ska främst lämnas in elektroniskt till arbetarskydd.ostra@rfv.fi. Kontaktuppgifter.

Om du skickar din ansökan per e-post, rekommenderar vi att du använder regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar sekretessbelagt material eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post (Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.)

Du kan ansöka om undantagstillstånd i följande fall:

1. Undantagstillstånd för att anlita unga under 14 år för tillfälligt arbete som uppträdande eller statister i  konst- eller kulturföreställningar

Arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja undantagstillstånd för personer under 14 år för arbete som tillfällig artist eller assistent vid konst- eller kulturevenemang eller andra motsvarande tillfällen. Det ska finnas en särskild orsak till arbetet, och arbetet får inte äventyra den ungas säkerhet eller  hälsa, utveckling eller skolgång.

Ansökan

Blankett: Ansökan om undantagstillstånd för att få anlita barn under 14 år vid film-, scen- och motsvarande arbeten

Alla ansökningar lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Kontaktinformation.

Närmare information: Anställningsförhållande: Unga arbetstagare – Arbetsavtal och ålder

2. Undantagstillstånd för unga arbetstagares arbetstid, förläggningen av arbetstiden, övertidsarbete och vilotider

Om utvecklingen i arbetet eller en annan viktig orsak förutsätter att en ung person utför arbete utöver bestämmelserna  som skyddar unga arbetstagare, kan arbetarskyddsmyndigheten bevilja undantagstillstånd.  

Undantagstillstånd kan beviljas när

a. arbete under pågående skolarbete utförs även vid andra tider än tillfälligt

b. arbete under pågående skolarbete utförs på annat sätt än som kortvarig arbetsprestation.

c. man vill avvika från följande arbetstidsvillkor för unga:

  • begränsningar i anknytning till den ordinarie arbetstiden
  • övertidsarbete och nödarbete
  • maximala antalet arbetstimmar
  • förläggningen av arbetstiden
  • daglig vilotid (matraster) eller veckovila.

Ansökan
Du kan formulera din skriftliga ansökan fritt. Ansökan om undantagstillstånd för film-, scen- och motsvarande arbeten kan också göras med blanketten Ansökan om undantagstillstånd för att få anlita barn under 14 år vid film-, scen- och motsvarande arbeten.

Närmare information: Anställningsförhållande: Unga arbetstagare – Arbetstid

3. Undantagstillstånd för unga för att få utföra särskilt skadliga arbeten

Arbetarskyddsmyndigheten kan tillåta att en ung person som har fyllt 16 år utför arbeten som är särskilt skadliga i situationer där det annars är förbjudet, om detta är nödvändigt med tanke på den unga personens yrkesmässiga utveckling. Förutsättningen är att arbetet utförs under tillsyn av en erfaren och yrkeskunnig person och att arbetsgivaren säkerställer att den unga personen arbetar säkert på det sätt som förordningen förutsätter.

Ansökan
Du kan formulera din skriftliga ansökan fritt.

Närmare information: Anställningsförhållande: Unga arbetstagare – Farligt arbete

Tillstånd och anmälningar - Unga - Lisää Tyosuojelu.fissä