Yrkessjukdom

Tillstånd och anmälning - Yrkessjukdom - Yleistä

Om en läkare misstänker en yrkessjukdom eller en annan arbetsrelaterad sjukdom som beror på arbetet ska han eller hon omedelbart utan hinder av sekretessbestämmelserna anmäla ärendet till arbetarskyddsmyndigheten.

Läkare har skyldighet att anmäla yrkessjukdomar.

Anmälan ska innehålla

  • den insjuknade personens namn, personbeteckning och personens kontaktuppgifter
  • arbetsgivarens namn och arbetsplatsens kontaktuppgifter
  • andra kontaktuppgifter som behövs
  • exponeringens art och varaktighet
  • information om sjukdomens art, hur den har fastställts och vilka olägenheter den ger upphov till

Anmälan

Blankett: Anmälan om yrkessjukdom eller misstänkt yrkessjukdom eller annan arbetsrelaterad sjukdom

Anmälan lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område arbetsplatsen ligger. Kontaktinformation.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet bedömer anmälan om yrkessjukdom

Ansvarsområdet för arbetarskyddet bedömer om det på basis av läkarens anmälan finns anledning att med hjälp av tillsynsåtgärder utreda arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Syftet med tillsynsåtgärderna, som till exempel arbetarskyddsinspektionerna, är att förebygga att arbetstagare drabbas av liknande sjukdomar. I behandlingen av ärendet beaktas sekretessbestämmelserna.

En arbetarskyddsinspektion eller en annan tillsynsåtgärd gäller förhållandena på arbetsplatsen, i arbetarskyddsmyndighetens uppgifter ingår inte att ta ställning till diagnostiseringen av en yrkessjukdom eller till eventuella ersättningar.

Från läkarens anmälan om yrkessjukdom till arbetarskyddsinspektionen

Från läkarens anmälan om yrkessjukdom till arbetarskyddsinspektionen

Tillstånd och anmälningar - Yrkesjukdomar - Lainsäädäntö

Tillstånd och anmälningar - Yrkesjukdomar - Lisää Tyosuojelu.fissä