Information om tjänsten

Information om tjänsten - Yleistä

Tyosuojelu.fi är arbetarskyddsförvaltningens gemensamma nättjänst. Du kan ge respons på innehållet i Tyosuojelu.fi samt om nättjänstens funktion och brister på responsblanketten eller per e-post på tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi. Nättjänsten administreras av stödenheten för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Nättjänstens struktur

Nättjänsten har sju huvudavsnitt eller serviceområden:

  • Anställningsförhållande innehåller information om bland annat ingående av arbetsavtal, arbetstider, löner, semester och andra ledigheter i arbetslivet samt avslutande av anställningsförhållandet.
  • Arbetsförhållanden beskriver hur arbetet och arbetsmiljön bör planeras och hurdana krav som ställs på den. Serviceområdet innehåller information om belastningsfaktorer i arbetet och bekämpning av olika risker och olägenheter.
  • Arbetshälsa innehåller information om företagshälsovård, olycksfall i arbetet samt yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar.
  • Arbetarskydd på arbetsplatsen ger anvisningar för innehållet i samarbetet inom arbetarskyddet, utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet samt bedömningen av olägenheter och risker. Dessutom presenteras arbetarskyddsförvaltningens indikatorer för arbetsförhållanden.
  • Grå ekonomi innehåller information om arbetarskyddsmyndighetens roll i bekämpningen av grå ekonomi och arbetsgivarens skyldigheter bland annat avseende personkort och arbetstagarförteckning.
  • Marknadstillsyn beskriver tillsynen av släppande av teknisk utrustning ut på marknaden eller användning av sådan utrustning. Tillsynen omfattar tillverkare, importörer och säljare av till exempel arbetsmaskiner och personlig skyddsutrustning.
  • Information om oss beskriver arbetarskyddsmyndighetens uppgifter och arbetarskyddsförvaltningen som organisation och arbetsplats. Här hittar du också bland annat kontaktuppgifterna för arbetarskyddets ansvarsområden och publikationer, pressmeddelanden och webbnyheter.

Upphovsrätt, ansvarsförbindelser och behandling av personuppgifter

Upphovsrätt

Arbetarskyddsförvaltningen äger rättigheterna till materialet i nättjänsten om inget annat nämns. Innehållet får citeras och sidor länkas, men källan ska nämnas. Tyosuojelu.fi innehåller länkar till andra parters webbsidor vars innehåll arbetarskyddsförvaltningen inte ansvarar för.

Ansvarsfriskrivning

Arbetarskyddsförvaltningen strävar efter att uppgifterna i nättjänsten ska vara korrekta och aktuella. Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella fel eller brister i nättjänstens innehåll eller för olägenheter orsakade av tekniska störningar.

Innehållet i Tyosuojelu.fi är allmänt och inte relaterat till något enskilt fall. Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar inte för omedelbara eller medelbara skador eller andra konsekvenser av praktisk tillämpning, tolkning eller missförstånd av innehållet i nättjänsten.

Arbetarskyddsförvaltningen förbehåller sig rätten att vid behov ändra sidorna eller begränsa tillgången till sidorna av tvingande skäl. Arbetarskyddsförvaltningen garanterar inte att nättjänsten kan användas utan avbrott.

Behandling av personuppgifter

Arbetarskyddsförvaltningen samlar in statistiska uppgifter om dem som besöker Tyosuojelu.fi. Uppgifterna används för att utveckla nättjänsten. Dessa uppgifter består bland annat av besökets längd, använd webbläsare och sidor som besöks. Enskilda användares beteende framgår inte av statistiken.

Uppgifterna på responsblanketterna sparas om avsändaren vill ha svar på responsen. Ta del av dataskyddsbeskrivningen.