Information om tjänsten

Information om tjänsten - Yleistä

Tyosuojelu.fi är arbetarskyddsförvaltningens gemensamma nättjänst. Du kan ge respons på innehållet i Tyosuojelu.fi samt om nättjänstens funktion och brister på responsblanketten eller per e-post på tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi. Nättjänsten administreras av stödenheten för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Information om webbplatsens tillgänglighet finns på sidan Tillgänglighetsutlåtande.

Nättjänstens struktur

Nättjänsten har sju huvudavsnitt eller serviceområden:

  • Anställningsförhållande innehåller information om bland annat ingående av arbetsavtal, arbetstider, löner, semester och andra ledigheter i arbetslivet samt avslutande av anställningsförhållandet.
  • Arbetsförhållanden beskriver hur arbetet och arbetsmiljön bör planeras och hurdana krav som ställs på den. Serviceområdet innehåller information om belastningsfaktorer i arbetet och bekämpning av olika risker och olägenheter.
  • Arbetshälsa innehåller information om företagshälsovård, olycksfall i arbetet samt yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar.
  • Arbetarskydd på arbetsplatsen ger anvisningar för innehållet i samarbetet inom arbetarskyddet, utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet samt bedömningen av olägenheter och risker. Dessutom presenteras arbetarskyddsförvaltningens indikatorer för arbetsförhållanden.
  • Grå ekonomi innehåller information om arbetarskyddsmyndighetens roll i bekämpningen av grå ekonomi och arbetsgivarens skyldigheter bland annat avseende personkort och arbetstagarförteckning.
  • Marknadskontroll beskriver tillsynen av släppande av teknisk utrustning ut på marknaden eller användning av sådan utrustning. Tillsynen omfattar tillverkare, importörer och säljare av till exempel arbetsmaskiner och personlig skyddsutrustning.
  • Om oss beskriver arbetarskyddsmyndighetens uppgifter och arbetarskyddsförvaltningen som organisation och arbetsplats. Här hittar du också bland annat kontaktuppgifterna för arbetarskyddets ansvarsområden och publikationer, pressmeddelanden och webbnyheter.

Upphovsrätt, ansvarsförbindelser, cookies och behandling av personuppgifter

Upphovsrätt

Arbetarskyddsförvaltningen äger rättigheterna till materialet i nättjänsten om inget annat nämns. Innehållet får citeras och sidor länkas, men källan ska nämnas. Tyosuojelu.fi innehåller länkar till andra parters webbsidor vars innehåll arbetarskyddsförvaltningen inte ansvarar för.

Ansvarsfriskrivning

Arbetarskyddsförvaltningen strävar efter att upprätthålla en hög kvalitet på nättjänsten och att uppgifterna på webbplatsen är korrekta och uppdaterade. Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar inte för olägenheter eller skador som orsakas av eventuella fel eller brister i nättjänstens innehåll eller av tekniska störningar. Arbetarskyddsmyndigheten ansvarar inte heller för material som länkats till webbplatsen och som publicerats av utomstående instanser.

På dessa sidor hittar du allmän information om lagstiftning angående arbetarskydd samt om arbetarskyddsmyndighetens verksamhet. Webbplatsen tar inte upp alla detaljer, specialfall och undantag i lagstiftningen, och därmed finns det inte alltid en entydig lösning på problem som kan tolkas på olika sätt. Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar inte för omedelbara eller medelbara skador eller andra konsekvenser av praktisk tillämpning, tolkning eller missförstånd av innehållet i nättjänsten.

Arbetarskyddsförvaltningen förbehåller sig rätten att vid behov ändra sidorna eller begränsa tillgången till sidorna av tvingande skäl. Arbetarskyddsförvaltningen garanterar inte att nättjänsten kan användas utan avbrott.

Uppföljning av användningen (cookies)

Arbetarskyddsförvaltningen samlar in statistiska uppgifter om dem som besöker Tyosuojelu.fi. Uppgifterna används för att utveckla nättjänsten. Dessa uppgifter består bland annat av användarantal, tidpunkt, populäraste sidor, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och enskilda användares beteende framgår inte av statistiken.

I webbtjänsten samlas uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av arbetarskyddsförvaltningen, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.

Cookies används vid insamlingen av statistiska uppföljningsdata. Om en användare som besöker Tyosuojelu.fi inte vill att arbetarskyddsförvaltningen ska få ovan nämnda information via cookies, är det möjligt att stänga av cookie-funktionen i de flesta webbläsares säkerhetsinställningar.

Behandling av personuppgifter

Sidan Dataskydd innehåller dataskyddsbeskrivningar angående arbetarskyddsförvaltningens behandling av personuppgifter. Uppgifterna på Tyosuojelu.fi responsblanketterna sparas om avsändaren vill ha svar på responsen.