Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtandet gäller arbetarskyddsförvaltningens Tyosuojelu.fi-webbtjänst och har upprättats den 7 september 2020. Utlåtandet baseras på iakttagelser från applikationsleverantören och utomstående expertinsatsen som utfört tillgänglighetstestning samt på webbtjänstens underhålls självbedömning av tillgängligheten.

Webbplatsen Tyosuojelu.fi

Arbetarskyddförvaltningen strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet som omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Tyosuojelu.fi publicerades i sin nuvarande form i oktober 2015. Utgångspunkten för teknisk implementering och visuell design har varit riktlinjer WCAG 2.0 nivå AA. Vid tidpunkten för publiceringen har en utomstående expert utfört webbplatsens tillgänglighetstestning. Enligt testrapporten var tillgänglighetsnivån mycket bra. Man upptäckte väldigt få brister i tjänstens tillgänglighet och lätthanterlighet.

I juni 2019 har Tyosuojelu.fi överförts till den nya serverplattformen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsmyndigheter och publiceringssystemet Liferay har uppdaterats till den nya DXP 7.1 -versionen. En ny utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet kommer att genomföras i samarbete med förvaltningsmyndigheter senast år 2021.

Otillgängligt innehåll och dess korrigering

Tyosuojelu.fi uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. Webbplatsen är inte tillgänglig i alla avseenden och de identifierade bristerna är:

  • Blanketter och andra bilagor (pdf, doc, etc.) är inte helt tillgängliga. 
  • På innehållssidor finns det en del bilder som har bristande alternativa texter.
  • Några av webbplatsens diagrammen har förverkligats i form av bilder och det fattas alternativa texter för allt sådant innehåll.
  • Det finns vissa brister i användningen av textens rubriknivåer. Inte alla rubrik är programmatiskt markerade som rubriker och i vissa texter har man hoppat över en rubriknivå.
  • I menystrukturen är menyrubrikerna på de lägsta nivåerna inte helt beskrivande, till exempel har arbetsområdet Arbetsförhållanden flera undersidor vars menyrubrik är Minskning.
  • Länktexten för externa länkar som t.ex "Öppnas i ett nytt fönster" är på vissa svenska och engelska sidor på finska och vid enskilda länkar saknas texten helt.

Orsaken till bristande efterlevnad av kraven är den orimliga bördan med en stor innehållsmängd. Underhållet på Tyosuojelu.fi arbetar ständigt för att åtgärda tillgänglighetsbrister som upptäcks på webbplatsen.

Blanketterna kommer att korrigeras till ett tillgängligt format senast till slutet av 2021. Problem som har upptäckts på andra punkter åtgärdas allt efter som innehållet uppdateras. Målet är att åtgärda de mindre brister senast till slutet av 2021. Målet är att åtgärda dokument i pdf-format och andra tillgänglighetsbrister som kräver större åtgärder senast till slutet av juni 2021.

Material som är producerat av andra parter

Webbplatsen Tyosuojelu.fi underhåll ansvarar inte för tillgängligheten för material som produceras av andra parter. Sådant innehåll är exempelvis till tjänsten länkade av KEHA-centret producerade webblanketter förhandsanmälan om asbestsanering och förhandsanmälan av byggarbeten samt av social- och hälsovårdsministeriet till portalen producerade dokument såsom beslut om marknadskontroll. Ansvaret för tillgängligheten av dessa material ligger hos tjänsteleverantörerna.

Respons om tillgänglighet

Om du har upptäckt problem gällande tillgängligheten på webbplatsen Tyosuojelu.fi kan du rapportera det via e-post till tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi eller genom webbplatsens responsblankett. Webbplatsens underhåll gör sitt bästa för att åtgärda bristerna och svarar på responsen från dem som har lämnat sin kontaktinformation så snart som möjligt, senast inom två veckor efter kontakten.

Om du inte är nöjd med svaret på din respons kan du lämna in ett tillgänglighetsklagomål eller en begäran om förtydligande till Södra Finlands regionförvaltningsverket. Mer detaljerad information finns på följande webbplatser: