Tillsynsanvisningar - Alasivu

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen tillsynsanvisningar för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken. Syftet med tillsynsanvisningarna är att harmonisera arbetarskyddstillsynen, förbättra arbetarskyddskontrollernas kvalitet och öka verksamhetens transparens. Anvisningarna är avsedda för hela arbetarskyddsförvaltningen och i synnerhet för arbetarskyddsinspektörerna.

Allmän tillsynsanvisning

Anvisning om tillsynen över arbetarskyddet och utövandet av befogenheter (pdf) (2021)

I anvisningen behandlas arbetarskyddstillsynen generellt. I anvisningen behandlas inspektörens verksamhet och inspektioner, inspektionsberättelser, förpliktelser som åläggs arbetsgivare och andra aktörer samt uppföljning av efterlevnaden av förpliktelserna. Dessutom behandlas i anvisningen arbetarskyddsmyndighetens utövning av befogenhet och verksamhet i arbetsbrottmål. Tillgänglig också på finska och på engelska.
 

Nedan uppräknas tillsynsanvisningarna i den ordning som de publicerats. Tillsynsanvisningarna är innehållsmässigt korrekta även om den officiella giltighetstiden har löpt ut.

Tillsynen av kemiska agenser

Arbetarskyddstillsynens ansvisningar 2/2020

I anvisningen om tillsynen av kemiska agenser presenteras de saker som beaktas i arbetarskyddstillsynen då inspektören övervakar att lagstiftningen om kemiska agenser iakttas.

I anvisningen definieras kemiska agenser och det beskrivs på en allmän nivå vad som granskas under arbetarskyddsinspektionen, vilka förpliktelser arbetsgivaren kan åläggas och på vilket sätt förpliktelserna följs upp. Inspektören bedömer alltid arbetsplatsen som en helhet. Den här anvisningen är ett vägledande hjälpmedel för inspektören som utför inspektioner.

Tillsynen av fysiskt våld och risker för våld

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2020 (pdf)

I anvisningen om tillsynen över fysiskt våld och risken för våld anges vad inspektören ska övervaka när det huvudsakliga målet för inspektionen är att bekämpa risken för fysiskt våld. I anvisningen beskrivs kännetecknen på våld eller risken för våld, branscher och uppgifter där risken för våld är stor, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över ordnandet av företagshälsovård

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2019 (pdf)

Anvisningen om tillsynen över ordnandet av företagshälsovård beskriver vad en inspektör ska inspektera då man övervakar att företagshälsovård har ordnats i enlighet med lagen. Genom tillsynen kontrollerar man att arbetsgivaren i enlighet med lagstiftningen har ordnat företagshälsovård, genomfört företagshälsovården och samarbetat med arbetsplatsens personal och producenten av företagshälsovårdstjänsterna.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av psykosocial belastning i arbetet

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2018 (pdf)

I anvisningen behandlas tillsynen av psykosocial belastning i arbetet. Psykosocial belastning övervakas i samband med myndighetsinitierade inspektioner eller på en kunds initiativ.

Den myndighetsinitierade tillsynen riktas både på arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetarskyddslagen och på arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovårdstjänster. Inspektören bedömer på arbetsplatsen utredningen och bedömningen av belastningsfaktorerna i arbetet, vidtagna åtgärder och deras tillräcklighet i förhållande till de skadliga belastningsfaktorerna samt undervisning, handledning och uppföljning.

Den kundinitierade tillsynen består av rådgivning, bedömning av tillsynsbehovet, inledning och utredning av kundärendet samt bedömning av ärendet och slutsatser.

I anvisningen beskrivs också vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 6/2016 (pdf)

Tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande I anvisningen om tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande framställs de åtgärder som vid en inspektion ska genomföras då man övervakar att bestämmelserna om trakasserier och annat osakligt bemötande iakttas.

I anvisningen beskrivs kännetecknen på trakasserier och osakligt bemötande, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över olägenheter och risker för hälsan orsakade av fukt- och mögelskador

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 3/2016 (pdf)

I anvisningen om tillsynen över olägenheter och risker för hälsan orsakade av fukt- och mögelskador anges vad inspektören ska övervaka när det huvudsakliga målet för inspektionen är att bekämpa hälsorisker förorsakade av fukt- och mögelskador.

I anvisningen beskrivs kännetecknen på fukt- och mögelskador, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av likabehandling och diskriminering

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 2/2016 (pdf)

Anvisningen beskriver vad en inspektör ska inspektera när det gäller tillsynen av likabehandling och diskriminering i arbetslivet. Tillsyn av likabehandling och diskriminering i arbetslivet utövas på kundinitiativ eller i samband med en arbetsplatsinspektion på myndighetsinitiativ.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls. Tillsynsanvisningen syftar även till att klargöra uppdelningen mellan arbetarskyddsmyndighetens respektive jämställdhetsombudsmannens befogenheter och samarbetspraxis. I anvisningen beskrivs även samarbetet med diskrimineringsombudsmannen.