Respons

På denna blankett kan du ge respons på nättjänsten Tyosuojelu.fi. Obligatoriska uppgifter är märkta. Om du vill ha svar ska du komma ihåg att ange din e-postadress. Responsen behandlas i stödenheten för arbetarskyddets ansvarsområden.

Om ditt ärende gäller något annat än Tyosuojelu.fi ska du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket enligt din arbetsplats hemkommun. Ansvarsområdenas kontaktuppgifter finns under Kontaktinformation. Responsblanketten är inte avsedd för att anhängiggöra ärenden, dvs. du kan inte lämna till exempel en tillståndsansökan eller en olycksfallsanmälan på den.