Verksamhet

Verksamhet

Vid Regionförvaltningsverket indelas arbetarskyddsmyndigheten i fem ansvarsområden för arbetarskyddet. Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet övervakar vi på regional nivå att författningar efterlevs. Vårt viktigaste tillsynsmetod är arbetarskyddsinspektioner.

Arbetarskyddsinspektion på en byggarbetsplats vid motorväg. Bild: Anu Pynnönen.Utöver tillsynen ger vi anvisningar och råd i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet samt villkor i anställningsavtal. Vi behandlar också tillståndsansökningar och anmälningar om sådana arbeten för vilka lagstiftningen fastställer begränsningar eller anmälningsskyldigheter.

Till våra uppgifter hör att utreda orsakerna till allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar samt verka för att förebygga dem. Dessutom övervakar vi att de maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och andra tekniska anordningar som används i arbetet uppfyller de krav som ställs på dem.

När vi misstänker att ett straffbart arbetsbrott har begåtts på den arbetsplats som övervakas, anmäler vi detta till polisen. Under behandlingen av fallet hörs vi som sakkunniga.

Tillsynslagen definierar uppgifterna och metoderna

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, dvs. tillsynslagen, föreskrivs om hur arbetarskyddsmyndigheten övervakar att bestämmelserna om arbetarskydd, anställningsförhållanden och andra bestämmelser om arbetarskydd iakttas. I lagen föreskrivs också om hur vi övervakar arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) avtal är arbetarskyddsmyndigheten oberoende när den utför sin tillsynsuppgift.

I arbetarskyddsfrågor samarbetar vi intensivt med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Representanter för arbetsmarknadsparterna deltar till exempel i planeringen av den regionala inriktningen av tillsynen.

Ministeriet styr verksamheten vid ansvarsområdena för arbetarskyddet

Arbetar- och jämställdhetsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar om arbetarskyddstillsynen i syfte att förenhetliga tillsynen, förbättra kvaliteten på arbetarskyddsinspektioner och öka verksamhetens transparens. Anvisningarna bereds i samarbete mellan ansvarsområdena för arbetarskyddet samt arbets- och jämställdhetsavdelningen och under beredningen hörs även centrala intressentgrupper.

I den fyraåriga ramplanen beskrivs arbetarskyddstillsynens vision samt fastställs strategiska mål för verksamheten. Utgående från de strategiska målen fastställs målen för fyraårsperioden samt resultatmålen för varje års verksamhet.

Resultatmålen antecknas i det riksomfattande resultatavtalet mellan alla ansvarsområden för arbetarskyddet och social- och hälsovårdsministeriet. I resultatavtalet avtalas vad arbetarskyddsinspektionerna i huvudsak ska inriktas på. Inspektioner kan till exempel riktas till en viss bransch eller till en lag som just trätt i kraft med beaktande av tillsynens omfattning.

Innehållet i målen i ramplanen har påverkats i synnerhet av SHM:s strategi samt policyn för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet till år 2030 som preciserar strategin, regeringsprogrammet för Sanna Marins regering samt en analys av arbetslivets verksamhetsmiljö (på finska).

Material från tidigare år (på finska):

Verksamhet - Muualla Tyosuojelu.fissä

Verksamhet - Muualla verkossa