Verksamhet

Verksamhet

Vid Regionförvaltningsverket indelas arbetarskyddsmyndigheten i fem ansvarsområden för arbetarskyddet. Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet övervakar vi på regional nivå att föreskrifter och bestämmelser efterlevs.

Utöver tillsynen ger vi anvisningar och råd i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet samt villkor i anställningsavtal.

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet har vi fyra uppgifter:

  • vi ansvarar för den arbetarskyddstillsyn som utövas på klienters och myndigheters initiativ
  • vi utreder orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetstrelaterade sjukdomar och verkar för att förebygga dem
  • vi utövar produkttillsyn
  • vi deltar i handläggningen av arbetsbrott.

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen eller tillsynslagen föreskrivs om bestäms om förfarandet när arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om arbetarskyddet samt om efterlevnaden av andra föreskrifter om arbetarskyddet. I lagen bestäms även om förfarandet då vi övervakar arbetarskyddssamarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen.

Vi samverkar intensivt i arbetarskyddsfrågor med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Tillsynen handleds av social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämlikhet utfärdar anvisningar om tillsynen över arbetarskyddet i syfte att förenhetliga tillsynen över arbetarskyddet, höja kvaliteten på arbetarskyddsinspektioner och öka transparensen i verksamheten. Anvisningarna bereds som ett samarbete mellan ansvarsområdena för arbetarskydd och avdelningen för arbete och jämlikhet och under beredningen hörs även centrala intressentgrupper.

I den fyraåriga ramplanen ”Sunt arbete – Ramplan för ansvarsområdena för arbetarskyddet 2020–2023" beskrivs visionen för tillsynen över arbetarskyddet och fastställs strategiska mål för verksamheten. Utifrån de strategiska målen fastställs målsättningarna för fyraårsperioden samt de operativa resultatmålen för respektive år. Resultatmålen antecknas i det riksomfattande resultatavtalet mellan alla ansvarsområden för arbetarskyddet och social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet. I resultatavtalet som görs upp för år 2020 beskrivs också målen för fyraårsperioden.

Innehållet i målen i ramplanen har påverkats i synnerhet av SHM:s strategi samt policyn för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet till år 2030 som preciserar strategin, regeringsprogrammet för Sanna Marins regering samt en analys av arbetslivets verksamhetsmiljö (på finska).

Material från tidigare år (på finska):

Verksamhet - Muualla Tyosuojelu.fissä