Verksamhet

Verksamhet

Vid Regionförvaltningsverket indelas arbetarskyddsmyndigheten i fem ansvarsområden för arbetarskyddet. Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet övervakar vi på regional nivå att föreskrifter och bestämmelser efterlevs.

Utöver tillsynen ger vi anvisningar och råd i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet samt villkor i anställningsavtal.

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet har vi fyra uppgifter:

  • vi ansvarar för den arbetarskyddstillsyn som utövas på klienters och myndigheters initiativ
  • vi utreder orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetstrelaterade sjukdomar och verkar för att förebygga dem
  • vi utövar produkttillsyn
  • vi deltar i handläggningen av arbetsbrott.

Dessutom samverkar vi intensivt i arbetarskyddsfrågor med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Tillsynen handleds av social- och hälsovårdsministeriet

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen eller tillsynslagen föreskrivs om bestäms om förfarandet när arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om arbetarskyddet samt om efterlevnaden av andra föreskrifter om arbetarskyddet. I lagen bestäms även om förfarandet då vi övervakar arbetarskyddssamarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen.

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet utfärdar anvisningar om tillsynen över arbetarskyddet i syfte att förenhetliga tillsynen över arbetarskyddet, höja arbetarskyddsinspektionens kvalitet och förbättra verksamhetens transparens. Ansvarsområdenas resultatstyrningsprocess beskrivs och resultatmålen fastställs i en fyraårig ramplan.

Resultatavtalet är ett avtal mellan vart och ett av arbetarskyddets ansvarsområden och social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet om de funktionella målen för det förestående året inom ramen för de beviljade budgetanslagen.

Verksamhet - Muualla Tyosuojelu.fissä