Gemensamma arbetsplatser

Gemensamma arbetsplatser - Sisältö

Gemensamma arbetsplatser – forsknings-, tillsyns och kommunikationsprojekt 20162019

Med en gemensam arbetsplats avses en arbetsplats på vilken en arbetsgivare utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och där flera än en arbetsgivare eller självständiga egenföretagare arbetar samtidigt eller efter varandra. Då är hanteringen av arbetarskyddet och samordningen av verksamheten mera krävande än normalt. När en arbetsplats är gemensam leder det till att arbetsgivare och egenföretagare har egna roller och ansvar för arbetssäkerheten.

Syftet med projektet är att förtydliga begreppet gemensam arbetsplats och identifiera särskilda drag som utmärker gemensamma arbetsplatser, som t.ex. arbetarskyddsansvar, olika aktörers roller och ömsesidiga relationer samt informationsflödet. Grovt definierat är det fråga en gemensam arbetsplats då när riskerna i arbetet är gemensamma och en av arbetsgivarna är i en position där han eller hon utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på arbetsplatsen.

Projektet omfattar arbetarskyddstillsyn, forskning och kommunikation.

Inom ramen för projektet byggs tillsynsgrepp upp och bedöms för gemensamma arbetsplatser inom olika branscher. Tillsynen inom projektet inriktades 2016 på industrins underhållsarbetsplatser, 2017 fortsatte tillsynen över underhållsarbetsplatser inom industrin och dessutom övervakades industribyggande. År 2018 inriktas tillsynen på underhållsarbetsplatser inom industrin, industribyggande och på gemensamma arbetsplatser inom servicebranschen.

Ansvarsområden för arbetarskyddet vid alla regionförvaltningsverk (RFV) deltar i projektet. Projektet koordineras av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Läs mera:
Projektplan (på finska)
Presentationsdior om projektet (på finska) 

Undersökning

I samband med projektet genomfördes 2017 en undersökning i vilken man strävade efter att klarlägga inom vilka branscher det förekommer särskilda situationer där arbete utövas och hur dessa särskilda situationer förverkligas i praktiken ur de olika aktörernas perspektiv.

Syftet var dessutom att ta reda på vilka särskilda drag, fenomen, utmaningar och särskilda situationer det finns i anslutning till de gemensamma arbetsplatserna. Olycksfallen som inträffar på gemensamma arbetsplatser har också utretts utifrån statistiken och övrig information som publicerats. Rapporten över undersökningen består av en litteraturöversikt som syftar att ge en helhetsbild av tidigare undersökningar av gemensamma arbetsplatser och en beskrivning av den empiriska delen av undersökningen och de resultat som den gav.

Undersökningen (version att bläddra i, på finska)
Undersökningen (pdf, på finska) 

Kommunikation

Meddelande 17.11.2017: Undersökning av utmaningarna i anslutning till arbetarskyddet på gemensamma arbetsplatser (på finska)

Meddelande 15.2.2017: Arbetarskyddet på gemensamma arbetsplatser fungerar på stora arbetsplatser (på finska)