Kommunsektorn

Tillsynssiffror - Kommunsektorn

Det riksomfattande projektet för tillsyn över arbetsgivare inom kommunsektorn "Ett tryggt, hälsosamt och produktivt kommunarbete 2015"

Inom arbetarskyddsförvaltningen pågår under tiden 2012–2015 ett riksomfattande tillsynsprojekt "Ett tryggt, hälsosamt och produktivt kommunarbete 2015". Tillsynsprojektets centrala syfte är att förbättra säkerhetsledningen på arbetsplatserna inom kommunsektorn liksom även kontrollen över arbetssäkerheten.

I kontrollen över arbetssäkerheten betonas ledningens engagemang och följaktligen fästs särskild uppmärksamhet vid ledningens påverkningsmöjligheter på arbetsplatsen i syfte att trygga åtgärder som främjar ett säkert och hälsovänligt arbete och arbetsklimat. Initiativrikedom på arbetsplatserna har stor betydelse, då nya metoder och redskap för förbättrande av arbetsförhållandena alltid kommer till på arbetsplatserna och inom arbetssamfunden.

Tillsynen omfattar kommunens hela organisation, dess högsta ledning, verksamhets-/resultatområdets ledning samt verksamhets-/resultatområdets arbetsplatser och verksamhetsställen. Tillsynen utövas särskilt inom social- och hälsovårds- samt utbildningssektorerna. I styrningen av tillsynen beaktas de regionala behov utifrån vilka varje ansvarsområde för arbetarskyddet inom regionförvaltningsverket (RFV) beslutar om att rikta in tillsynen även på andra verksamhetsområden inom kommunsektorn.

År 2012 deltar man inom projektet i en kampanj för tillsyn över psykosociala risker som genomförs av en kommitté (SLIC) bestående av ledande arbetarskyddsinspektörer. I en del av projektets inspektioner används en enkät från tillsynskampanjen.

För tillsynsprojektets samordnande och rapportering på nationell nivå svarar en riksomfattande projektgrupp med företrädare för vart och ett av arbetarskyddets ansvarsområden samt social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning.

Projektgruppen består av Sari Roivainen, Södra Finlands RFV, inspektör samt samordnare för projektet, Auli Tukiainen, Östra Finlands RFV, inspektör, Marja Tereska-Korhonen, Sydvästra Finlands RFV, inspektör, Tuija Rönnholm Västra och inre Finlands RFV, inspektör, Jari Toivonen, Norra Finlands RFV samt överinspektörerna Tarja Nupponen och Silja Särkijärvi, social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning.

E-postadresser: förnamn.efternamn@avi.fi eller förnamn.efternamn@stm.fi.

Undersökning om genomslagskraft

Genomslagskraften av det nationella tillsynsprojektet som fullföljs inom kommunsektorn har utvärderats.  Undersökningen genomfördes av Owal Group Oy i samarbete med Tammerfors tekniska universitet på uppdrag av arbetarskyddsförvaltningen.  I styrningen av undersökningen medverkade tillsynsprojektets intressenter Arbetarskyddscentralens kommungrupp, KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsparter aktivt. Undersökningen finansierades av social- och hälsovårdsministeriet.

Meddelande 9.9.2015: Omfattande undersökning på arbetsplatserna i kommunsektorn: Arbetarskyddstillsynen är väl genomförd och genomslagskraftig

Kommunikation

Cirkulär 08/2012: Riksomfattande projekt för tillsynen över arbetarskyddet inom kommunsektorn 2012–2015
Säkerhetsledning. Arbetarskyddsanvisningar och guider 35. 2007.

Länkar

Arbetarskyddscentralen TTK

KT Kommunarbetsgivarna