Metallbearbetningsvätskor

Tillsynssiffror - Metallbearbetningsvätskor

Projektet för den riksomfattande tillsynen över metallbearbetningsvätskor (skäroljor och vätskor för spånbrytande bearbetning)

Projektet gäller tillsyn över användning av metallbearbetningsvätskor på arbetsplatserna samt över tillämpningen på arbetsplatserna av de riskhanteringsåtgärder med tillhörande skyddsanvisningar som rekommenderas av kemikalieleverantörerna. Metallbearbetningen är föremål för tillsynen inom industrins verksamhetsområden (TOL 25620). Huvudprocessen hos verkstäder som inspekteras bör vara mekanisering och tillverkning av metallprodukter varvid metallbearbetningsvätskor används.

Inspektionerna indelas på följande sätt (sammanlagt 270 inspektioner):

Ansvarsområde

 Antal inspektioner

 ESAVI Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 75

 ISAVI Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 25

 LSAVI Regionförvaltningsverket i Västra Finland

 75

 LSSAVI

 60

 PSAVI Regionförvaltningsverket i Västra Finland

 35


Projektets syften är:

-  ändamålsenligt val och bruk av ämnen och metoder för metallbearbetning på arbetsplatserna
- att minska arbetarskyddsriskerna i användning och upplagring av kemikalier
- att förbättra kännedomen på arbetsplatserna om bestämmelserna om kemikalier
- att från marknaden dra bort produkter som strider mot bestämmelserna
- att göra kemikalieexperterna insatta i den nya kemikalielagen och biocidförordningen (samt anvisningen om tillsynen över kemiska faktorer)
- att skapa en ny modell för kemikalieprojektarbete
- att förenhetliga ansvarsområdenas förfaringssätt
- att förbättra informationsutbytet och samarbetet mellan ansvarsområdena
- att utarbeta ett nytt anmälningsförfarande mellan ansvarsområdena och TUKES om problem som konstaterats beträffande etiketter och meddelanden.

Projektet är avsett att genomföras under åren 2014–2015 enligt följande tidtabell:

Mer information om projektverksamheten (pdf)

Inspektionsblankett för tillsynsobjektets kemikaliesäkerhet
Inspektionsblankettens bedömingsgrunder för kemikaliesäkerheten

Kommunikation

Meddelande 5.3.2014: Arbetarskyddets nationella tillsynsprojekt för reducering av kemikalieriskerna inleds