Vårdreformsbranscher

Tillsynsprojekt - Vårdreformsbranscher

YKSOTE-belastning 2017-18
Skadlig belastning hanteras på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården.

YKSOTE-belastning 2017-18 - skadlig belastning hanteras på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården är arbetarskyddsförvaltningens tvååriga tillsyns- och kommunikationskampanj om förebyggande av hälsorisker orsakade av skadlig belastning i arbetet riktad till privata arbetsgivare inom social- och hälsovårdssektorn.

Syftet med det nationella projektet är att säkerställa att arbetsgivarna i branschen kan identifiera skadlig arbetsbelastning och förebygga uppkomsten samt att de fullgör sina arbetsgivarskyldigheter bl.a. när det gäller anställningsvillkor. Strävan är också att med stöd av projektet främja vård som sker i hemmet och arbetarskyddet i anslutning till vårdarbetet och att utveckla nya rutiner för arbetarskyddstillsynen. 

Social- och hälsovårdssektorn växer kraftigt när befolkningen blir äldre. Förändringen av servicestrukturen och det växande antalet nya företag har ökat behovet av att säkerställa att arbetsgivarna inom branschen ser till sina arbetstagares hälsa och säkerhet. När vårdarbetet som utförs i klienternas hem ökar vill vi genom tillsyn också säkerställa att arbetsgivarna känner igen de särskilda drag som belastningen i hemtjänstarbete medför och med rätt inriktade åtgärder förebygger belastningen för dem som arbetar inom hemtjänsten.

Tillsynens inriktning och projektinspektioner

Föremål för projekttillsynen är alla privata arbetsgivare som producerar hälsotjänster, anstalttjänster inom socialvården och tjänster inom den öppna vården. Tillsynen inriktas särskilt på privata läkarstationer, vårdanstalter, serviceboenden, hemtjänster och dagvården. Särskilt uppmärksammas förebyggande av skadlig arbetsbelastning.

Den grundläggande tillsynsåtgärden är en arbetarskyddsinspektion som förrättas på arbetsplatsen. Inspektionen styrs av arbetarskyddsförvaltningens tillsynsanvisningar och de lagar och bestämmelser som arbetarskyddsmyndigheten övervakar att följs. Utgångspunkten för inspektionerna inom tillsynsprojektet över social- och hälsovårdsbranscherna är den enhetliga agenda i vilken alla de ämneshelheter som behandlas under inspektioner har samlats. Det görs alltid upp en skriftlig inspektionsberättelse över arbetarskyddsinspektionen. Den skickas till arbetsgivaren och arbetstagarnas representant.

Det nationella projektet samordnas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Alla ansvarsområden för arbetarskyddet är representerade i projektgruppen. Meddelanden, rapporter och övrigt material kommer att läggas ut på den här webbplatsen allt eftersom projektet framskrider.

Information för arbetsplatserna

Webbtjänsten Tyosuojelu.fi

Arbetarskyddsförvaltningens guider

Kommunikation

Meddelande 2.3.2018: I arbetarskyddstillsynen observerades skadlig belastning på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården
Meddelande 21.3.2017: Intensifierad arbetarskyddstillsyn av företag inom social- och hälsovårdssektorn