Tillsynssiffror

Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2018 förrättade vi över 26 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge yli 57 000 anvisningar och ungefär 7 400 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav. Inspektionsberättelsen lämnas till arbetsplatsen inom 1 månad efter avslutad inspektion eller när ansvarsområdet för arbetarskyddet har fått allt material som behövs.

Under år 2018 blev vi sammanlagt 35 200 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i över 2 000 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 400 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 330 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 473 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2018 allt som allt över 1 000 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 1-3/2019

Arbetsplatsinspektioner

         
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal
6 368 6 686 5 006 5 289 5 333
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal
751 755 585 713 713
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt
6 370 6 613 4 886 5 411 5 473
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar
1,408 1,401 1,32 1,427 1,432

Anvisningar och uppmaningar

         
 • Anvisningar
16 141 16 304 11 614 12 803 14 141
 • Uppmaningar
1 909 2 123 1 609 1 757 1 938

Tvångsmedel

         
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt
29 35 35 23 14

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

         
 • Undersökta olycksfall i arbetet
187 193 195 208 200
 • Undersökta yrkessjukdomar
10 6 10 16 7

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

97,8 % 98,9 % 98,2 % 97,6 % 98,8 %

Serviceförfrågningar

         
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor
3 113 4 110 3 758 3 578 3 817
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen
653 825 788 615 722
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor
959 1 061 1 065 1 044 1 235
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering
716 889 691 747 954
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner
483 557 488 481 496

 

Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi