Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2017 förrättade vi drygt 27 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge drygt 61 000 anvisningar och ungefär 8 100 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav. Inspektionsberättelsen lämnas till arbetsplatsen inom 1 månad efter avslutad inspektion eller när ansvarsområdet för arbetarskyddet har fått allt material som behövs.

Under år 2017 blev vi sammanlagt närapå 34 000 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i 1 700 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 320 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 400 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 636 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2017 allt som allt 939 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018

Arbetsplatsinspektioner

       
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal
6 368 6 686 5 006 5 236
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal
751 755 585 698
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt
6 370 6 613 4 886 5 354
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar
1,408 1,401 1,32 1,426

Anvisningar och uppmaningar

       
 • Anvisningar
16 141 16 304 11 614 12 601
 • Uppmaningar
1 909 2 123 1 609 1 714

Tvångsmedel

       
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt
29 35 35 23

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

       
 • Undersökta olycksfall i arbetet
187 193 195 195
 • Undersökta yrkessjukdomar
10 6 10 15

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

97,8 % 98,9 % 98,2 % 97,9 %

Serviceförfrågningar

       
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor
3 113 4 110 3 758 3 578
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen
653 825 788 615
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor
959 1 061 1 065 1 044
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering
716 889 691 747
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner
483 557 488 513

 

Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi