Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2017 förrättade vi drygt 27 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge drygt 61 000 anvisningar och ungefär 8 100 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav. Inspektionsberättelsen lämnas till arbetsplatsen inom 1 månad efter avslutad inspektion eller när ansvarsområdet för arbetarskyddet har fått allt material som behövs.

Under år 2017 blev vi sammanlagt närapå 34 000 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i 1 700 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 320 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 400 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 636 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2017 allt som allt 939 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-3/2018

Arbetsplatsinspektioner

       
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal
7 007 5 268 6 125 6 342
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal
594 593 697 745
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt
6 878 5 211 6 248 6 347
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar
1,377 1,347 1,405 1,406

Anvisningar och uppmaningar

       
 • Anvisningar
16 460 12 842 14 472 16 026
 • Uppmaningar
2 261 1 678 1 926 1 905

Tvångsmedel

       
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt
19 12 23 29

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

       
 • Undersökta olycksfall i arbetet
188 178 194 185
 • Undersökta yrkessjukdomar
9 8 9 8

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

97,9 % 97,6 % 97,0 % 97, 9 %

Serviceförfrågningar

       
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor
3 928 3 904 3 730 3 113
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen
926 870 718 653
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor
1 084 916 1 364 959
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering
794 627 841 716
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner
495 420 507 478


Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi