Aktuellt om utveckling av arbetarskydd

Utveckling av arbetarskydd

Arbetarskyddsmyndigheten utvecklar enkätundersökning om psykosocial arbetsbelastning som ett hjälpmedel för övervakning

Missförhållanden i den psykosociala arbetsmiljön kan sällan observeras vid en arbetsplatskontroll. Därför behövs ett hjälpmedel vid arbetarskyddsövervakningen som utreder om det förekommer ohälsosam psykosocial belastning på arbetsplatsen samtidigt som man lokaliserar ohälsosamma psykosociala belastningsfaktorer.

Arbetarskyddsmyndigheten startade i maj 2018 ett utvecklingsprojekt där man utarbetar en bedömningsmetod som hjälpmedel för arbetarskyddsövervakningen av den psykosociala belastningen. Metoden som utvecklas är en enkät till arbetsplatsens anställda. Resultatet av enkäten fungerar som stöd när arbetarskyddsinspektören bedömer om arbetsgivaren har följt bestämmelserna om psykosocial belastning.

Enkätundersökningen testas i arbetarskyddsövervakningen

Enkätmetoden testas vid ungefär hundra arbetarskyddsinspektioner i början av år 2019. I pilotundersökningen deltar inspektörer från alla ansvarsområden i arbetarskyddet. Enkäten som används vid inspektionerna finns här. I pilotundersökningen utreds hur en enkätundersökning fungerar som redskap i övervakningen.

Pilotundersökningen kartlägger också arbetsplatsernas uppfattningar om och erfarenheter av metoden som utvecklas. Målet med utvecklingsprojektet är att resultatet av enkätundersökningen klargör på arbetsplatserna vad som avses med psykosociala belastningsfaktorer samt att ta fram lättförståelig information som arbetsplatsen kan dra nytta av för att förbättra arbetsförhållandena. Avsikten är också att arbetsplatserna själva kan använda bedömningsmetoden vid observation av de psykosociala arbetsförhållandena exempelvis som ett allmänt uppföljnings- eller bedömningsredskap för arbetsgemenskapens situation.

Experter med i utvecklingsarbetet

Arbetshälsoinstitutet har genom anbudsförfarande valts som extern verkställare av utvecklingsprojektet. Flera experter från Arbetshälsoinstitutet deltar i utvecklingen av enkätmetoden.

En ledningsgrupp stödjer och leder expertarbetet. Medlemmar i ledningsgruppen är:

Kaarina Myyri-Partanen, RFV i Södra Finland, ordförande
Keijo Päivärinta, RFV i Södra Finland, vice ordförande
Jenny Rintala, RFV i Södra Finland, projektkoordinator
Erkki Auvinen, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Päivi Lanttola, Statens arbetsmarknadsverk
Anne Mironen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Merja Rusanen, KT Kommunarbetsgivarna
Hanna-Maija Kause, Akava rf
Auli Rytivaara, Finlands Näringsliv rf
Hannele Jurvelius, Social- och hälsovårdsministeriet
Jaana Vastamäki, Social- och hälsovårdsministeriet
Jarna Savolainen, Arbetarskyddscentralen

Enkätmetoden blir klar senast 30.6.2019. Avsikten med den nya bedömningsmetoden är att ersätta den nuvarande Valmeri-enkäten om arbetsförhållanden i övervakningen av den psykosociala belastningen.


Ytterligare information om utvecklingsprojektet:
Projektkoordinator Jenny Rintala, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd, tfn 02950 16345, fornamn.efternamn@avi.fi