Utveckling av interaktiv kundservice - Yleistä

Arbetarskyddsförvaltningen vill lyssna till kundernas behov i utvecklingen av arbetarskyddets digitala tjänster. Våren 2020 testade vi tjänstedesign tillsammans med arbetsplatser, intressentgrupper och den egna personalen. Vi ville koncentrera oss särskilt på digitala tjänster såsom smart ärendehantering, avancerad informationssökning, underhåll av de egna tillsynsuppgifterna samt verktyg och god praxis för att förbättra arbetarskyddsverksamheten med beaktande av arbetsplatsens särdrag.

Kvinna framför en dator.

I workshoparna för tjänstedesign fick vi mycket information och idéer om hurdana tjänster arbetsplatserna skulle ha mest nytta av i utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten. Många arbetsgivare och arbetstagare från olika arbetsplatser runt om i Finland deltog i workshoparna. Olika branscher deltog i utvecklingsarbetet på bred front. Med hjälp av den insamlade informationen har vi börjat utveckla en ny typ av interaktiv e-tjänst som skulle göra det möjligt att uträtta ärenden 24/7 och utnyttja våra tjänster på egen hand på arbetsplatserna.

Nu framskrider vi med pilotprojekt för de tjänstescenarier som valts ut från workshoparna. De innehåller nya servicekanaler samt styrnings- och tillsynsmetoder med vilka vi söker mer effektivitet i vår verksamhet. Vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter genom att modigt testa tillsammans med samarbetsparter och kunder.

Tjänster som kan pilottestas

För närvarande kan tre tjänster pilottestas i arbetarskyddets interaktiva e-tjänst: anmälan om att arbetarskyddsinspektörens skyldigheter uppfylls, bedömning av hanteringen av arbetssäkerheten på arbetsplatsen samt begäran om tillsyn om ett arbetsintyg inte utfärdas. Användningen av tjänsterna möjliggör bland annat ett snabbare avgörande av begäranden om ärendehantering och gör det möjligt att följa upp hur behandlingen framskrider. Mer information på sidan Pilotprojekt för e-tjänst.

På vår webbplats informerar vi även i fortsättningen om hur utvecklingsprojektet för interaktiv kundservice framskrider. Håll ögonen öppna!

#arbetarskydd #tjänstedesign #samutveckling #kundförståelse #digitalisering