Organisaatio

Työsuojeluviranomaisena olemme itsenäisiä ja riippumattomia valvontaviranomaisia ja teemme tarkastuksia sekä oma-aloitteisesti että asiakkaiden eli työntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä.

Työsuojelun viisi vastuualuetta ovat osa aluehallintovirastoa (AVI), mutta suoraan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksessa. 

Työsuojeluhallinnon organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä sekä työsuojelupolitiikkaa ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä työsuojelun alalla.

Valvontayksikkö

 • valmistelee työsuojeluvalvonnan tulostavoitteet
 • ohjaa työsuojelun alueellista toimintaa
 • käsittelee tuotevalvontaan liittyvät viranomaispäätökset. 

Säädösyksikkö

 • valmistelee työsuojelua koskevat lait, asetukset ja säädökset
 • ohjeistaa ja seuraa säädösten toimeenpanoa
 • valmistelee EU-säädöksien soveltamisesta annettavia selvityksiä
 • antaa tietoja työehtosopimusten yleissitovuuteen liittyvistä asioista.

Toimintapolitiikkayksikkö

 • arvioi, seuraa ja valmistelee työsuojelua ja työhyvinvointia käsitteleviä strategioita ja toimintapoliittisia linjauksia
 • koordinoi työhyvinvointiin liittyvää kehittämistoimintaa
 • vastaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisista ja EU-tason tehtävistä
 • vastaa osaston sisäisistä tukipalveluista.

 

Aluehallintovirastojen viisi työsuojelun vastuualuetta

Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tehtävänä on

 • vastata asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta
 • selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimia niiden ehkäisemiseksi
 • suorittaa tuotevalvontaa
 • osallistua työrikosten käsittelyyn.