Tietosuojaseloste

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelun palautelomakkeilla (sivustopalaute, sivupalaute ja harmaan talouden vihjelomake) annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi. 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, PL 229, 90101 Oulu, puhelinvaihde 0295 017 500, sähköposti tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Verkkopalveluasiantuntija Katariina Oranen

3. Rekisterin nimi
Työsuojeluhallinnon verkkopalvelun palautteet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lomakkeiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta verkkopalveluun liittyvistä asioista. Lomakkeilla kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta viestin voi lähettää myös anonyymisti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä palaute.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Palautteen lähettäjät ovat ilmoittaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan. Tietoja tallennetaan vain työsuojeluhallinnon verkkopalvelun palautelomakkeiden lähettämisen yhteydessä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille työsuojeluhallinnon työntekijöille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
  • Sähköinen aineisto: Sähköpostiin saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).