Työsuojelutarkastus

Tarkastamme työsuojeluviranomaisena työpaikkoja ja muita valvonnan kohteita sekä teemme muita lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä. Työsuojelutarkastukset ovat osa valvontatyötämme, jota tehdessämme pyrimme edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa esimerkiksi antamalla ohjeita valvottavan lainsäädännön soveltamisesta ja tuomalla esiin hyviä käytäntöjä työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseksi.

Työsuojelutarkastuksella annamme toimintaohjeen asiasta, joka havaitaan lainsäädännön vastaiseksi. Kehotuksen annamme asiasta, joka on lainsäädännön vastainen ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi. Meillä on myös velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tapahtunut rikos.