Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Hätätyö 2020

Hätätyön teettämisen edellytykset

Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana. Siten tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seurausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen vakavan uhan tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa. Tällöin saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyön teettämisen rajoitukset ja poikkeukset

Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää hätätyössä, viisitoista vuotta täyttänyttä saa pitää hätätyössä vain, jos hätätyön teettämiseen ei ole käytettävissä 18 vuotta täyttänyttä.

Hätätyötä ei koskaan saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta. Hätätyönä saadaan teettää vain välttämättömät työtehtävät seurauksen välttämiseksi. Mahdolliset jatkotoimet tulee teettää muuna kuin hätätyönä. Jos hätätyön edellytykset täyttävää työtä tehdään säännöllisenä työaikana, kyse ei ole hätätyöstä. Se muuttuu hätätyöksi vasta säännöllisen työajan jälkeen.

Hätätyöstä on maksettava normaali ylityökorvaus ja sunnuntaina tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvaus.

Hätätyötä teetettäessä voidaan poiketa suuresta osasta työn teettämistä rajoittavista säännöksistä, kuten yötyö-, vuorotyö-, lepoaika- ja sunnuntaityösäännökset. Periaatteessa hätätyössä ei työajan pituutta ole mitenkään rajoitettu. Hätätyötäkään ei ole tarkoituksenmukaista eikä työsuojelunäkökohdat huomioon ottaen mahdollistakaan teettää yhtäjaksoisesti pitkää aikaa ilman lepotaukoja.

Työajan tasoittuminen hätätyön jälkeen 

Hätätyön päätyttyä työaika on tasoitettava enintään 48 tuntiin viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työntekijälle on annettava korvaava vuorokausilepo seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaika on annettava yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle. Vastaavasti korvaava viikkolepo on korvattava työntekijälle mahdollisimman pian, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa hätätyön tekemisestä lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa saamatta jäänyttä lepoaikaa vastaavalla ajalla. Tällainen työ voidaan korvata myös suorittamalla mahdollisten yli- ja sunnuntaityökorvausten lisäksi erillinen ylityökorvauksen perusosan mukaan määräytyvä rahakorvaus, jos työntekijä siihen suostuu.

Hätätyöilmoituksen tekeminen

Työnantajan on työaikalain mukaan viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Erityisen tärkeää on kuvata myös sitä, minkälaisiin toimiin työnantaja on ryhtynyt hätätyön teettämisen välttämiseksi. Työnantajan tulee varautua teknisin keinoin ja henkilöstösuunnittelulla säännönmukaisiin ja epäsäännöllisempiinkin häiriöihin ja tästä on hyvä kertoa jo hätätyöstä ilmoitettaessa.

Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Ellei työpaikalla ole työntekijöiden edustajaa, tulee kuulemismahdollisuus varata erikseen jokaiselle työntekijälle, jota ilmoitus koskee. Lausunto edesauttaa työsuojeluviranomaista ratkaisemaan, onko sen syytä ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella.

Hätätyöilmoitus lähetetään Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot.

Mikäli lähetät ilmoituksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake: Hätätyön ilmoituslomake

Hätätyöilmoituksen käsittely ja ratkaisu

Mikäli ilmoitukseen ja siinä ilmeneviin seikkoihin ei ole huomauttamista, asia jää tehdyn ilmoituksen varaan.

Mikäli hätätyön tunnusmerkistö ei täyty, työsuojeluviranomainen ryhtyy toimiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi. Jos hätätyön teettäminen työsuojeluviranomaisen huomautuksista huolimatta jatkuu, työsuojeluviranomainen voi ilmoittaa asian työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti poliisille.

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuojeluviranomainen voi ennen ohjeiden antamista pyytää asiasta työneuvoston lausunnon.

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Hätätyö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 19 § hätätyö

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

  • 5 § ylityö ja hätätyö

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Hätätyö - Lomakkeet

Asiointi - luvat ja ilmoitukset - Hätätyö - Muualla tyosuojelu.fissä

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Hätätyö - Muualla verkossa

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Hätätyö - Sanasto

Sanasto

Hätätyö Työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen.

Usein kysytyt kysymykset