Tietoa palvelusta

Tietoa palvelusta

Tyosuojelu.fi on työsuojeluhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palautetta Tyosuojelu.fin sisällöstä, toimivuudesta ja virhetilanteista voi antaa palautelomakkeella tai sähköpostitse tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi. Verkkopalvelua ylläpitää aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden viestintäyksikkö.

Verkkopalvelun rakenne

Verkkopalvelu on ryhmitelty seitsemään pääosioon eli palvelualueeseen:

  • Työsuhde sisältää tietoa mm. työsopimuksen tekemisestä, työajasta, palkkauksesta, vuosilomasta ja työelämän muista vapaista, lomauttamisesta sekä työsuhteen päättymisestä.
  • Työolot kertoo miten työtä ja työympäristöä tulee suunnitella ja millaisia vaatimuksia niille on asetettava. Palvelualueella on tietoa työn kuormitustekijöistä sekä erilaisten vaara- ja haittatekijöiden torjumisesta.
  • Työterveys ja -tapaturmat sisältää tietoa työterveyshuollosta, työtapaturmista sekä ammattitaudeista ja työperäisistä sairauksista.
  • Työsuojelu työpaikalla antaa ohjeita työsuojelun yhteistoiminnan sisällöstä, työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta sekä haittojen ja vaarojen arvioinnista. Lisäksi esitellään työsuojeluhallinnon työolosuhdemittarit.
  • Harmaa talous tarjoaa tietoa työsuojeluviranomaisen roolista harmaan talouden torjunnassa sekä työnantajan velvoitteista mm. henkilötunnisteen ja työntekijäluettelon osalta.
  • Markkinavalvonta-palvelualue kertoo teknisen laitteen markkinoille tai käyttöön saattavien tahojen valvonnasta. Tällä tarkoitetaan esim. työssä käytettävien koneiden tai henkilönsuojainten valmistajia, maahantuojia ja myyjiä.
  • Tietoa meistä kertoo työsuojeluviranomaisen tehtävistä sekä työsuojeluhallinnosta organisaationa ja työpaikkana. Palvelualueelta löydät myös mm. työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot sekä julkaisut, mediatiedotteet ja verkkouutiset.

Tekijänoikeudet, vastuut ja henkilötietojen käsittely

Tekijänoikeudet

Oikeudet verkkopalvelussa olevaan aineistoon kuuluvat työsuojeluhallinnolle, ellei toisin mainita. Tekstisisältöä voi lainata ja sivuja voi linkittää, mutta lähde on mainittava. Tyosuojelu.fistä on linkkejä muiden osapuolten tuottamille sivustoille, joiden sisällöstä työsuojeluhallinto ei vastaa.

Vastuuvapaus

Työsuojeluhallinto pyrkii pitämään verkkopalvelussaan olevat tiedot oikeina ja ajantasaisina. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa verkkopalvelun sisällön mahdollisten virheiden tai puutteiden tai teknisten häiriöiden aiheuttamista haitoista.

Tyosuojelu.fin sisällöt ovat yleisiä eikä niitä ole osoitettu mihinkään yksittäistapaukseen. Työsuojeluhallinto ei vastaa verkkopalvelun sisällön käytännön soveltamisen, tulkinnan tai väärinymmärtämisen seurauksena aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja muista seurauksista.

Työsuojeluhallinto pidättää oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. Työsuojeluhallinto ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä.

Henkilötietojen käsittely

Työsuojeluhallinto kerää Tyosuojelu.fin kävijöistä tilastotietoa, jota hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttöaika, käytetty selain ja sivut, joilla vieraillaan. Tilastoista ei erotella yksittäisen käyttäjän toimintoja.

Verkkopalvelun palautelomakkeilla annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi. Työsuojeluhallinnon henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet on koottu sivulle Tietosuoja.