ASA-rekisteri

Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - ASA-rekisteri

Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin työntekijät, jotka altistuvat merkittävän osan työajastaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu:

  • pitää luetteloa työpaikalla käytettävistä tai esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista tekijöistä
  • selvittää työntekijöiden mahdollinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville tekijöille
  • pitää luetteloa näille altistuvista työntekijöistä
  • tiedottaa työntekijöiden edustajille luettelon pitämisestä.

Luettelon sisällöstä on erikseen säädetty laissa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020, 3 §). Laki astui voimaan syyskuun 1. päivä 2020.

Työntekijät tulee ilmoittaa vuosittain ASA-rekisteriin:

  • jos altistuminen on todettu biologisten altistumismittausten tai työhygieenisten mittausten perusteella tai muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten tai mittausten perusteella
  • jos tarkempaa tietoa altistumistasosta ei ole, on ilmoitettava sellaiset työntekijät, jotka ovat altistuneet kyseisenä vuonna merkittävän osan työpäivästään vähintään 20 työpäivänä vuodessa (merkittäväksi osaksi lasketaan vähintään 2 tuntia työpäivässä 20 työpäivänä, esimerkiksi vähintään 40 työpäivää vuodessa vähintään 1 tunti työpäivässä)
  • jos työntekijä on saanut merkittävän kerta-altistuminen onnettomuuden, tuotantohäiriön tai poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn seurauksena.

Myös työntekijä, joka altistuu työssään ympäristön tupakansavulle vähintään 40 työpäivänajan merkittävän osan työajastaan (kahdesta neljään tuntia päivässä) tai työntekijän on työhygieenisissä mittauksissa todettu altistuvan tupakansavulle, tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy Työterveyslaitoksen sivustolta ASA-rekisteristä.  

Rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos

Ilmoitus laaditaan kalenterivuosittain takautuvasti siten, että edellisen vuoden altistumiset ilmoitetaan viimeistään kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

ASA-rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Työnantajan pitää ilmoittaa rekisteriin tieto työpaikan altisteista ja altistuvista työntekijöistä.

ASA-lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta.

Huom! ASA-ilmoitettavien aineiden määrittely muuttui 1.1.2020 alkaen ja vuotta 2020 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään vasta 1.1.2021 alkaen.

ASA-rekisteröinnin merkitys

ASA-rekisteriä on pidetty lakisääteisesti vuodesta 1979, ja sen vaikutukset ovat epäsuoria. Sen avulla pyritään ehkäisemään työhön liittyvää syöpävaaraa, seuraamaan työpaikkojen altistumistilannetta ja ennen kaikkea kohentamaan työoloja.

Työterveyslaitos ylläpitää ASA-rekisteriä, laatii vuositilastoja ja seuraa ilmoitettujen työntekijöiden syöpäsairastuvuutta määräajoin. Rekisteröintitietojen avulla työsuojeluviranomaiset tietävät tarkemmin, missä altistumista tapahtuu, ja voivat tarvittaessa tehostaa valvonta- ja neuvontatoimintaansa.

ASA-rekisteröinti ei todista syövän työperäisyyttä, vaan työntekijän sairastuessa syöpään kukin yksittäinen tapaus selvitetään erikseen.