Ilmanvaihto

Ilmanvaihto -Yleistä

Koneellinen ilmanvaihto on pidettävä toimintakunnossa.

Ilmanvaihdon avulla poistetaan syntyneet epäpuhtaudet ja tuodaan työtiloihin puhdasta ilmaa hengitettäväksi. Ilmanvaihdon avulla hallitaan myös ilman lämpötilaa, kosteutta ja ilman liikettä. Tämä tapahtuu tulo-, poisto- tai kierrätysilmaa käsittelemällä.

Jos työtiloissa syntyy tai esiintyy ilman epäpuhtauksia tai lämpökuormia, tarvitaan yleensä koneellinen ilmanvaihto riittävän tehokkaan ilman vaihtumisen ja hyvän hengitysilman varmistamiseksi.

Ilmanvaihto suunniteltava huolella

Työnantajan velvollisuus on estää työntekijöiden altistuminen ilman epäpuhtauksille (esim. pöly, savu, kaasu ja höyry) sekä kemiallisille tekijöille niin, että ne eivät aiheuta myrkytystä, hapen puutetta tai vastaavaa vaaraa. Ilmanvaihdon ja kelvollisen hengitysilman riittävyydestä tulee huolehtia erityisesti suljetuissa työtiloissa, kuten esimerkiksi säiliöissä, tunneleissa ja laivoissa.

Kun arvioidaan sisäilman laatua sekä ilmanvaihdon riittävyyttä, on otettava huomioon sekä tilassa oleskelevat henkilöt että muut happea kuluttavat asiat, kuten ajoneuvot, koneet ja eläimet. Työhuoneen tilavuuden on oltava riittävä ja työhuoneen ilmatilan vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden laskettuna siten, että työhuoneen korkeudesta otetaan huomioon enintään 3,5 metriä.

Koneellisen ilmanvaihdon huollosta pitää huolehtia

Jos työpaikalla käytetään koneellista ilmanvaihtoa, on se pidettävä toimintakunnossa ja puhdistettava riittävän usein. Työntekijöiden terveydelle ei saa aiheutua vaaraa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston toimintahäiriöiden vuoksi. Tarvittaessa ilmanvaihtolaitteisto on varustettava häiriötilanteiden valvontajärjestelmällä.

Sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevat myös monet rakentamisen määräykset. Tärkein rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskeva säädös on ympäristöministeriön asetus  Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto: Määräykset ja ohjeet 2012 (D2). Siinä määritellään muun muassa erilaisten työtilojen ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitason ohjearvoja sekä ilmanvaihdon käsitteitä.

Ilmanvaihto - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 33 § työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus
  • 37 § ilman epäpuhtaudet

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

  • 9 § työpaikan tilavuus ja ilmanvaihto