Turvallisuusjohtaminen - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Turvallisuusjohtaminen tarkoittaa tavoitteellisia toimia, joilla työpaikka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää työn ja työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Turvallisuusjohtamisella parannetaan sekä järjestelmien toimivuutta että olosuhteita ja ihmisten hyvinvointia. Keskeisenä tavoitteena on ehkäistä työstä aiheutuvia sairauksia ja työtapaturmia sekä parantaa työn laatua ja tuottavuutta.

Johtaessaan turvallisuutta työnantajan kuuluu

 • luoda työpaikalle turvallisuuskulttuuri ja toimintatavat
 • määrittää velvollisuudet ja valtuudet
 • varmistaa osaaminen ja resurssit
 • tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Työpaikan turvallisuuskulttuuri ilmentää johdon näkemyksiä turvallisuustyön merkityksestä. Johdon sitoutuminen näkyy työpaikalla esimerkiksi johdon kierroksina sekä turvallisuusasioiden huomioimisena kokouksissa aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Kuitenkin vasta henkilöstön sitoutuminen varmistaa sen, että työpaikan turvallisuusajattelu jalkautuu käytännön työhön. Turvallisuustyön pitääkin olla osa jokaisen esimiehen ja työntekijän työnkuvaa.

Hyvä nykytilanteen kartoitus antaa perustan turvallisuustyölle. Keskeinen työkalu on riskien arviointi. Sen avulla työnantaja arvioi työn ja työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset. Turvallisuusjohtaminen vaatii myös toimivan palautejärjestelmän, jonka avulla työpaikka pystyy järjestelmällisesti varmistamaan omien käytäntöjensä jatkuvan parantamisen.

Apuna voi käyttää valmiita malleja

Turvallisuusjohtamista voi toteuttaa monella eri tavalla. Organisaatio voi halutessaan käyttää apuna valmiita malleja (esim. työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi OHSAS 18001).

Työturvallisuuslaki ei suoranaisesti vaadi turvallisuusjohtamisjärjestelmää, vaan se säätelee turvallisuuden järjestelmällistä hallintaa yleisellä tasolla. Laissa esitetyt työnantajan velvollisuudet kuitenkin perustuvat turvallisuusjohtamisen ajatukselle. Työnantaja voi valita työpaikalle parhaiten sopivat tavat ja keinot, joilla se hallitsee turvallisuutta.

Työturvallisuuslaissa on määritelty työnantajan velvollisuudet työturvallisuuden hallinnassa. Työnantajan pitää

 • laatia työsuojelun toimintaohjelma
 • tunnistaa haitta- ja vaaratekijät, arvioida niiden merkitys eli tehdä riskien arviointi sekä tarvittaessa poistaa tai vähentää riskejä
 • antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta
 • tarkkailla jatkuvasti työympäristön ja työyhteisön tilaa
 • pitää riskien arviointi ajan tasalla ja päivittää työsuojelun toimintaohjelma.

Lisäksi jotkut toimialat on luokiteltu erityisen vaarallisiksi, jolloin säädöksissä edellytetään työnantajalta erillistä järjestelmää turvallisuuden varmistamiseksi. Toimialakohtaisia säädöksiä ovat esimerkiksi

 • asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
 • asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (750/2006)
 • asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä (66/1996).

Turvallisuusjohtaminen - Muualla tyosuojelu.fissä

Turvallisuusjohtaminen - Sanasto

Sanasto

Turvallisuuskulttuuri Heijastaa organisaation työsuojeluasioihin liittyviä perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia. Näkyy yrityksen toimintaperiaatteina.
Turvallisuuden hallinta Kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista toimintaa turvallisuuden edistämiseksi. Se pitää sisällään kaikki ne menettelytavat ja toiminnat, joilla hyvään kokonaisturvallisuuteen päästään. Toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön koko henkilöstön kanssa.
Johtamisjärjestelmä Henkilöstön, resurssien, toimintapolitiikkojen ja menettelyjen kaikentasoinen yhdistelmä. Sen osien välillä on organisoitua vuorovaikutusta annetun tehtävän toteuttamiseksi tai määritellyn tuloksen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi.
Riskien arviointi Laaja-alaista ja järjestelmällistä työn vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arvioimista työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.
Riskienhallinta Järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinta tarkoittaa kaikkea organisaatiossa tehtävää toimintaa, jolla pienennetään tai poistetaan riskejä, ja se on turvallisuusjohtamisen keskeinen työväline.