Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Ammattitaudit voidaan estää tunnistamalla ja poistamalla työstä taudin aiheuttavat tekijät.

Kaikki työperäiset sairaudet eivät ole ammattitauteja

Ammattitauti on sairaus, jonka pääasiallinen aiheuttaja on työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Ammattitaudin määritys ei perustu pelkästään lääketieteeseen, vaan siihen liittyy lainsäädännöllisiä perusteita.

Työperäiset sairaudet ovat sairauksia, joiden synnyllä on syy-yhteys työhön. Niihin sisältyvät ammattitautien lisäksi sairaudet, joiden pääasiallinen aiheuttaja ei ole työssä oleva tekijä.

Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Työterveyslaitos julkaisee vuosittain tilaston korvatuista ammattitaudeista ja ammattitaudeiksi epäillyistä sairauksista.

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Ammattitaudista maksetaan korvausta

Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä. Sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Korvattavista ammattitaudeista saatava korvaus maksetaan työnantajan ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta. Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan tapaturmavakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Vakuutuksen antamaan turvaan ovat oikeutettuja pääsäännön mukaan kaikki työsuhteessa työtä tekevät henkilöt.

Tapaturmavakuutuslaissa on määritelty, että korvauksen piiriin voi kuulua

  • sairaanhoito
  • päiväraha
  • tapaturmaeläke
  • kuntouttamishoito
  • uudelleenkoulutus
  • haittaraha
  • perhe-eläke
  • hautausapu.

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa ammattitaudista

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. 

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Selvitä työperäinen oireilu työterveyshuollon ja työnantajan kanssa

Työnantajan velvollisuus on laittaa työntekijöiden nähtäville tiedot vahinkovakuutusyhtiöstä ja työterveyshuollon sopimuksesta. Tutustu niihin.

Jos koet työstäsi johtuvia sairauden oireita, ole työpaikkasi sopimalla tavalla yhteydessä työterveyshuoltoon. Työstä johtuvien oireiden tutkimukset ja hoito kuuluvat aina työterveyshuollon palveluihin.

Tarvittaessa työterveyshuollon lääkäri lähettää sinut lisätutkimuksiin esimerkiksi paikalliseen keskussairaalaan tai Työterveyslaitokselle. Työterveyslaitos on tehnyt oppaan ”Ammattitautipotilaan käytännön opas”, jossa käsitellään muun muassa korvauksia ammattitautiepäilyn yhteydessä.

Ilmoita työnantajallesi kokemistasi oireista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin työnantajasi voi vaikuttaa työoloihisi.

Ammattitaudin perusteella tehtävä työsuojelutarkastus

Työntekijän ammattitautia tai työperäistä sairautta epäilevällä tai sen toteavalla lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa tiedot työpaikasta, diagnoosista ja sairastuneesta aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja voi ilmoituksen perusteella ottaa yhteyttä sairastuneeseen ja pyytää lupaa käsitellä asiaa työpaikalla työnantajan kanssa.

Ilman työntekijän lupaa hänen nimensä ei tule esille, kun asiaa käsitellään tarkastuksella. Käsittelyn tarkoituksena on vaikuttaa työoloihin siten, että vastaavia tapauksia ei pääse syntymään sekä varmistaa, että sairastunut on sijoitettu tehtäviin, joissa hän ei oireile.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Tapaturmavakuutus ja työterveyshuolto ovat pakollisia

Työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä. Lisäksi työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto. Tieto työn vakuuttaneesta vahinkovakuutusyhtiöstä ja työterveyshuoltosopimuksesta on pidettävä työpaikalla yleisesti nähtävänä.

Ennakoi, estä ja seuraa

Järjestelmällisellä työn vaarojen selvittämisellä ja arvioinnilla voidaan estää ammattitautien ja työperäisten sairauksien synty. Mikäli työnantajan tietoon kuitenkin tulee työntekijän ammattitauti, se on huomioitava työjärjestelyissä. Yksittäisen työntekijän kohdalla työtehtävät on järjestettävä siten, että työntekijä ei enää altistu sairastuttavalle tekijälle tai altistuminen vähenee tasolle, jossa oireita ei enää ilmene. Työterveyshuollon asiantuntemusta voi käyttää apuna työn järjestelyjen suunnittelussa ja työntekijän terveyden seurannassa.

Työnantajan on myös huomioitava sairauden aiheuttanut vaaratekijä kaikkien työntekijöiden kannalta. Sairauden aiheuttanut tekijä on poistettava tai sen aiheuttama vaara on vähennettävä siedettävälle tasolle, jotta ei tule uusia ammattitauti- tai työperäisiä sairaustapauksia.

Lisäksi työnantajan on seurattava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Apuna voi käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta.

Ammattitautien ja työperäisten sairauksien käsittelystä saadut tiedot ovat osa työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin aineistoa.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2014:64) mukaan betonin piikkaustyötä tehneen työntekijän molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin aiheutuneen todennäköisesti pääasiallisesti hänen työssään olevista fysikaalisista tekijöistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2011:44) mukaan poliisille aiheutuneen kuulonaleneman todennäköisenä pääasiallisena syynä oli ampumaharjoitusten laukausmelu. Työntekijällä oli siten oikeus korvaukseen kuulonalenemasta.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2010:44) mukaan sähköasentajan sairastumiselle retroperitoneaaliseen fibroosiin tai sen olennaiselle pahenemiselle ei todennäköisenä pääasiallisena syynä ole altistuminen asbestille työssä. Työntekijällä ei siten ole oikeutta korvaukseen ammattitautilain perusteella.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2006:23) on kyse siitä, oliko sairaanhoitajan pysyväksi jäänyt, mutta oireeton MRSA-bakteerin kantajuus korvattava ammattitautilain nojalla.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO 1992:34) mukaan yhtiön johdon olisi pitänyt ammattikokemuksensa perusteella ymmärtää työtilan käryn saattavan aiheuttaa vaaraa terveydelle, vaikka sen koostumuksesta ei ollut tarkkaa tietoa ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat olivat pitäneet sitä tuntemattomana riskitekijänä.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Sanasto

Sanasto

Altistava tekijä Työhön liittyvä asia, aine tai olosuhde, joka voi aiheuttaa varaa terveydelle.
Ammattitauti Sairaus, joka on todennäköisesti aiheutunut työssä esiintyvästä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä ja joka on ammattitautilainsäädännön mukaan ammattitautina korvattava.
Ammattitauti-ilmoitus Jos lääkäri perustellusti epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä tehtävä ammattitauti-ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.
Preventio Lääketieteellinen termi, joka tarkoittaa sairauksien ennaltaehkäisemistä ja seurauksien pienentämistä.
Työperäiset sairaudet Ammattitaudit ja muut sairaudet, joiden aiheuttaja liittyy työhön.