Lakisääteiset ja muut terveystarkastukset työkyvyn tukena

Työterveyshuolto - Lakisääteiset ja muut terveystarkastukset työkyvyn tukena

Perustellusta syystä työnantaja voi ohjata työntekijän työterveyshuoltoon terveystarkastukseen.

Terveystarkastusten tarkoitus on ennaltaehkäistä sairastumisia sekä työkyvyn jo heiketessä seurata työntekijän terveyttä ja edistää työssä selviytymistä.

Työterveyshuollon on tehtävä terveystarkastus, jos on perusteltua syytä epäillä työstä aiheutuvan vaaraa työntekijän terveydelle esimerkiksi yksipuolisen fyysisen kuormittumisen tai psykososiaalisen ylikuormittumisen vuoksi. Terveystarkastuksilla voidaan tukea myös päihdeongelmien ehkäisyä ja varhaista tunnistamista sekä hoidon tai tuen piiriin ohjaamista.

Työnantajalla on oikeus ohjata työntekijä terveystarkastukseen havaittuaan työntekijän työkyvyn huonontuneen ja keskusteltuaan työkyvystä ja sen tilasta ensin työntekijän kanssa.

Työntekijällä on velvollisuus osallistua työnantajan perustellusti osoittamaan työterveyshuollon terveystarkastukseen.

Työntekijä voi myös oma-aloitteisesti perustellusta syystä pyytää työterveyshuollosta terveystarkastusta, jossa selvitetään hänen henkilökohtaista työkuormitustaan.

Työterveyshuollon seurattava säännöllisesti riskityötä tekevien terveydentilaa

Työnantajan on lakisääteisesti järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta työterveyshuollossa työntekijöille, jotka altistuvat erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle työssä. Nämä tekijät on listattu valtioneuvoston asetuksessa.

Seurantaedellytys voi perustua myös tiettyjä ammatteja tai työolosuhteita koskeviin erityissäädöksiin tai työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä todettuihin terveydellisiin riskeihin. Suunnitelma terveystarkastusten toteuttamisesta kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Kun työntekijä ryhtyy tekemään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa työtä, työhöntulotarkastuksessa selvitetään, onko työntekijällä sellaista vikaa, vammaa, sairautta tai erityistä herkkyyttä, joka saattaisi pahentua työssä tai jonka vuoksi työntekijä ei voi aloittaa työtehtävää. Määräajoin tehtävillä terveystarkastuksilla kartoitetaan työntekijän altistumista terveysvaaralle ja tuetaan työntekijän työkykyä.

Tarvittaessa työterveyshuolto seuraa terveydentilaa mittauksilla, testeillä tai laboratoriotutkimuksilla. Lisäksi työterveyshuollon on annettava työntekijälle neuvontaa työn terveysvaaroista ja oman terveyden edistämisestä.

Lakisääteisten tarkastusten lisäksi työnantaja voi tarjota muita terveystarkastuksia

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää työntekijöille säännölliset terveystarkastukset vain, mikäli työhön liittyy erityistä sairastumisen vaaraa tai terveydellisiä erityisvaatimuksia.

Työnantaja voi kuitenkin halutessaan tarjota työntekijöille laajemman työterveyshuollon palvelun ja järjestää työhöntulo- ja ikäkausiterveystarkastuksia työterveyshuollossa, vaikka työhön ei liity erityistä sairastumisen vaaraa.

Terveystarkastusten perusteella työterveyshuolto ja työnantaja voivat suunnitella työntekijän työkykyisyyttä ja terveyttä tukevia toimia. Lisäksi voidaan selvittää työhön liittyvien sairauksien ja oireiden ehkäisemistä ja sitä, miten voidaan parantaa työntekijöiden terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä. Terveystarkastuksilla voidaan myös hankkia tietoa työolosuhteista ja täydentää työpaikkaselvityksiä sekä saada tietoa työkykyä ylläpitävän toiminnan tueksi.

Työnantaja voi myös edellyttää, että työntekijä käy työhön tullessaan työterveyshuollossa terveystarkastuksessa ja toimittaa työterveyshuollon antaman lausunnon soveltuvuudestaan työtehtävään.