Työpaikkaselvitys

Työterveyshuolto - Työterveyshuolto perustuu työpaikkaselvitykseen

Työpaikkaselvitys antaa työnantajalle tiedon työn ja työolosuhteiden terveydellisestä merkityksestä.

Työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu laajaan ja kattavaan työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi lisäksi muun muassa työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä sekä tapaturma- ja väkivaltavaaroja.

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto ehdottaa toimia työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Työpaikkaselvitys sisältää tiedon erityistä sairastumisen vaaraa koskevista tekijöistä sekä tiedon siitä, miten työnantajan tulee toimia vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Lisäksi siinä on perusteet terveystarkastusten tekemisestä.

Perustyöpaikkaselvityksen lisäksi työterveyshuolto voi tehdä suunnattuja työpaikkaselvityksiä kuten selvityksen työn ergonomiasta tai psykososiaalisesta kuormituksesta. Työterveyshenkilöstö käy työpaikalla arvioimassa ja tarvittaessa mittaamassa työpaikan terveysvaaroja. Lisäksi kyselyillä ja kartoituksilla selvitetään työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta. Työpaikkaselvitykseen kuuluu myös ensiapuvalmiuden selvittäminen.

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty ja ajan tasalla. Selvityksen tulee kattaa kaikki työpaikan olosuhteet ja siellä tehtävät työt. Työnantajan vastuulla on työturvallisuuslain mukaisesti tunnistaa vaarat ja arvioida riskit sekä kirjata ne. Työpaikkaselvityksen voi liittää työnantajan velvollisuutena olevaan työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.

Työnantajan on pidettävä työpaikkaselvitys kaikkien työntekijöiden nähtävänä työpaikalla.