Harmaa talous ja työsuojelu - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Harmaata taloutta valvovat monet viranomaiset. Sen torjunta edellyttääkin tehokasta yhteistyötä viranomaisten välillä.

Työsuojelutarkastajat valvovat useita asioita, joiden hoitamatta jättämisellä yritys voi saada merkittävää taloudellista etua verrattuna sellaisiin yrityksiin, jotka noudattavat säädöksiä.

Työsuojeluviranomaisen keskeiset tehtävät harmaan talouden valvonnassa:

  • Työnantajat käyttävät ainoastaan sellaista ulkomaista työvoimaa, jolla on työnteko-oikeus Suomessa.
  • Suomessa tehdystä työstä maksetaan yleissitovien työehtosopimusten mukaista palkkaa siihen kuuluvine ylityökorvauksineen ja lisineen.
  • Työajat ja ylityöt ovat lakien ja sopimusten mukaisia.
  • Työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot ovat vähintään lainsäädännön edellyttämällä minimitasolla. Työsuojeluviranomainen valvoo etenkin ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtoja eli sitä, että ulkomaalaisille työntekijöille maksetaan Suomessa tehdystä työstä yleissitovien työehtosopimusten mukaista palkkaa.
  • Tilaajina toimivat työnantajat käyttävät vuokratyössä ja alihankinnassa sellaisia sopimuskumppaneita, jotka täyttävät tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain mukaiset velvoitteet.
  • Rakennusalan toimijat (rakennuttajat, päätoteuttajat ja työnantajat) huolehtivat, että kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä työntekijöillä on kuvallinen tunnistekortti, jossa on veronumero.
  • Rakennustyömaan päätoteuttajalla on työmaalla ajantasainen luettelo siellä työskentelevistä työntekijöistä.