Sopimus ulkomaisen yrityksen kanssa

Tilaajavastuu - Ulkomainen yritys sopimuspuolena

Tilaajan on hankittava selvitykset myös ulkomaisista sopimuspuolista. Selvitysvelvollisuuden täyttääkseen tilaajan on hankittava sopimuspuolen kotimaasta vastaavat selvitykset kuin suomalaisestakin sopimuspuolesta. Mikäli ulkomaisella yrityksellä on sopimuksentekohetkellä Y-tunnus Suomessa, tilaajan on hankittava selvitykset verorekisterimerkinnöistä ja veronmaksuasioista yrityksen kotimaan lisäksi myös Suomesta.

Tilaajan tulee huolehtia, että hän ymmärtää ulkomaisten selvitysten sisällön. Tarvittaessa selvitykset on käännettävä tilaajan ymmärtämälle kielelle.

Työsuojelun vastuualue on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa koonnut tietoa ulkomaisista tilaajavastuuselvityksistä. Taulukossa on muutamista maista tietoa siitä, mitä todistuksia tai selvityksiä voidaan pitää selvityksinä, jotka vastaavat tilaajavastuulaissa lueteltuja selvityksiä.

Taulukko: Tilaajavastuulain 5 §:n mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttäminen ulkomaille rekisteröidyissä yrityksissä (pdf)

Ulkomaisen sopimuspuolen eläke- ja tapaturmavakuutusselvitys

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttaminen viimeistään ennen työn aloittamista.

Pääperiaatteena on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia ja niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin työntekijöitä. Poikkeuksena pääperiaatteeseen ovat työntekijät, jotka on lähetetty työskentelemään ulkomailta Suomeen tilapäisesti. Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan lähtömaan sosiaaliturvalainsäädäntöä sen ajan, kun he työskentelevät Suomessa.

Eläkevakuuttamista koskeva selvitys voidaan EU- ja ETA-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista tulevien sopimuspuolien osalta selvittää lähetetyn työntekijän todistuksella, jonka lähtömaa myöntää jokaiselle lähetetylle työntekijälle erikseen.

EU- ja ETA-maiden, Sveitsin ja tiettyjen sosiaaliturvasopimusmaiden osalta lähetetyn työntekijän todistus kattaa myös tilaajavastuulain 5 a §:n selvityksen tapaturmavakuuttamisesta.

Jos sopimuspuoli ei esitä lähetetyn työntekijän todistuksia, on selvityksenä tavallisesti esitettävä todistus suomalaisen eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty sekä rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa myös todistus tapaturmavakuuttamisesta Suomessa.

Selvitysvelvollisuuden täyttääkseen tilaajan on lisäksi sopimusta tehdessään edellytettävä kirjallisesti, että sopimuspuoli toimittaa koko sopimussuhteen ajan lähetettyjen työntekijöiden osalta eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskevat selvitykset ennen kuin nämä aloittavat työnteon Suomessa.

Rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat lähetetyn työntekijän todistukset.

EU-/ETA-maasta tai Sveitsistä lähetetty työntekijä

Jos työntekijä lähetetään Suomeen EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä, tulee hänellä olla lähtömaan viranomaisen myöntämä lähetetyn työntekijän todistus eli niin sanottu A1-todistus.  Lähetetyn työntekijän todistus osoittaa, että työntekijän eläke- ja tapaturmavakuuttaminen järjestetään lähtömaassa todistuksen osoittamana ajanjaksona. Tänä aikana työnantajan ei tarvitse vakuuttaa työntekijää Suomen lainsäädännön mukaan.

A1-todistus osoittaa, että vakuuttaminen järjestetään lähtömaassa todistuksen osoittamana ajanjaksona.

Sosiaaliturvasopimusmaasta lähetetty työntekijä

Jos työntekijä lähetetään Suomeen maasta, jonka kanssa Suomi on solminut kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kanada, Kiina, Quebec tai USA), tulee hänellä olla lähtömaan viranomaisen myöntämä lähetetyn työntekijän todistus (esimerkiksi AUS 1/FI).

Tapaturmavakuuttamisen kannalta on huomattava, että sosiaaliturvasopimusmaista ainoastaan Israelista tai Quebecistä lähetettyjen työntekijöiden todistukset kattavat sekä eläke- että tapaturmavakuuttamisen lähtömaassa.  Muista sosiaaliturvasopimusmaista lähetetyille työntekijöille täytyy järjestää tapaturmavakuutus Suomen lainsäädännön mukaan.

Muusta maasta lähetetty työntekijä

Jos työntekijä lähetetään työskentelemään muista kuin edellä mainituista maista, esimerkiksi Venäjältä tai Ukrainasta, tapaturmavakuuttaminen on järjestettävä Suomen lainsäädännön mukaan. Vaadittavat eläkevakuuttamisselvitykset sen sijaan perustuvat työkomennuksen kestoon:

Komennus kestää enintään kaksi vuotta 

Enintään kaksi vuotta kestävältä työkomennukselta todistus lähtömaan työeläkejärjestelmän mukaisesta vakuutuksesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Komennus kestää yli kaksi vuotta 

Yli kaksi vuotta kestävän komennuksen ajalta selvitys Eläketurvakeskuksen päätöksestä, jolla on myönnetty vapautus työntekijän eläkelain mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta, ja todistus lähtömaan työeläkejärjestelmän mukaisesta vakuutuksesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai sopimuskumppanin työntekijät vakuuttaneen suomalaisen työeläkelaitoksen antama todistus.

Lisätietoa eläkevakuuttamisvelvollisuudesta antaa Eläketurvakeskus ja tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta Tapaturmavakuutuskeskus.