Organisaatio

Organisaatio

Työsuojeluviranomaisena olemme itsenäisiä ja riippumattomia valvontaviranomaisia ja teemme tarkastuksia sekä oma-aloitteisesti että asiakkaiden eli työntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä.

Työsuojelun viisi vastuualuetta ovat osa aluehallintovirastoa (AVI), mutta suoraan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksessa. 

Työsuojeluhallinnon organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työ- ja tasa-arvo-osasto

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä sekä työsuojelupolitiikkaa ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä työsuojelun alalla.

Valvonta- ja ohjausyksikkö

 • käsittelee työsuojeluvalvontaa
  ja -hallintoa ja
  ohjausta
 • ohjaa työsuojelun alueellista toimintaa
 • ohjaa
  laiteturvallisuutta ja työsuojelu-
  viranomaisena toimimista.

Säädösyksikkö

 • valmistelee ja kehittää työsuojelua koskevaa lainsäädäntöä
 • ohjeistaa ja seuraa säädösten toimeen-
  panoa
 • valmistelee työehtosopimusten yleissitovuutta
  koskevat asiat työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamis-
  lautakunnalle.

Toimintapolitiikkayksikkö

 • arvioi ja valmistelee työsuojelua ja työterveyshuoltoa, työkykyä ja työhyvinvointia käsitteleviä strategioita
  ja toimintapoliittisia linjauksia
 • koordinoi työhyvin-
  vointiin liittyvää kehittämistoimintaa
 • vastaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisista ja
  EU-tason tehtävistä
 • käsittelee asiat, jotka koskevat EU:n rakennerahasto-
  hankkeita
 • käsittelee maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluja sekä poronhoitajien sijaisapua.

Tasa-arvoyksikkö

 • valmistelee ja
  kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa
 • valmistelee ja kehittää tasa-arvolainsäädäntöä
 • edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valtionhallinnossa
 • hoitaa EU:n tasa-arvojuridiikkaan
  ja -politiikkaan sekä kansainvälisiin
  asioihin liittyviä tehtäviä.

 

Aluehallintovirastojen viisi työsuojelun vastuualuetta

Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tehtävänä on

 • vastata asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta
 • selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimia niiden ehkäisemiseksi
 • suorittaa tuotevalvontaa
 • osallistua työrikosten käsittelyyn.