Merkinnät

Kemialliset tekijät - Vaarallisten aineiden merkinnät

Vaarallisen kemikaalin päällyksessä pitää olla merkintä suomeksi ja ruotsiksi.

Kemikaalisäiliöiden ja -putkien sisältö ja niiden ominaisuudet sekä niihin liittyvät vaarat pitää olla selvästi tunnistettavissa.

Joulukuun 1. päivästä 2012 lähtien kaikki aineet on luokiteltava ja merkittävä EU:n CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, joten aineen etiketti sisältää uusia varoitusmerkkejä, huomiosanoja, vaaralausekkeita (H) ja turvalausekkeita (P).

Seokset luokitellaan ja merkitään 1. päivään kesäkuuta 2015 asti EU:n vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin (1999/45/EY) mukaisesti (paitsi jos CLP-asetusta sovelletaan vapaavalintaisesti jo aiemmin) ja sen jälkeen CLP-asetuksen mukaisesti.

Väistyvät oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä. Pitkien siirtymäaikojen vuoksi käytössä markkinoilla olevissa tuotteissa on väistyviä varoitusmerkkejä vuoteen 2017 asti.

Terveydelle aiheutuvat vaarat

CLP-asetuksesta löytyy kymmenen eri vaaraluokkaa terveysvaaroille, ja nämä luokat jakautuvat eri kategorioihin. Aineiden luokituksessa terveysvaaran perusteella ovat lähinnä muuttuneet pienet peruskriteerien yksityiskohdat, mutta seosten luokituksessa on enemmän muutoksia.

Aineille ja seoksille tulevat uudet varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja turvalausekkeet (P-lausekkeet). CLP-asetuksen liitteestä 1 osasta 3 löytyvät kriteerit, miten kemikaalit luokitellaan terveysvaaran perusteella.

Terveysvaaraluokat:

1. välitön myrkyllisyys (suun ja ihon kautta, hengitysteitse)
2. ihosyövyttävyys/ihoärsytys
3. vakava silmävaurio / silmä-ärsytys
4. herkistävyys (hengitystiet, iho)
5. sukusolujen perimävauriot
6. syöpävaarallisuus
7. vaarallisuus lisääntymiselle
8.+9. wlinkohtainen myrkyllisyys (STOT): kerta- ja toistuva altistuminen
10. aspiraatiovaara

Kemikaalineuvonta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Säiliöiden ja putkien merkinnät

Työnantajan tulee varustaa kemikaalisäiliöt ja -altaat asianmukaisilla merkinnöillä (kauppanimi sekä vaadittavat varoitus- ja turvamerkit) sekä varustaa kemikaaliputkistot asianmukaisilla merkinnöillä (sisältö ja virtaussuunta).

Lisäksi työnantajan tulee merkitä asianmukaisella varoitusmerkinnällä tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai seoksia. Varoitusmerkintä tulee laittaa lähelle varastointialuetta tai varastohuoneeseen johtavaan oveen.

Kemikaalien päällysmerkinnät

Työnantajan on huolehdittava, että vaarallisen kemikaalin, biosidivalmisteen sekä kasvinsuojeluaineen merkinnät on kirjoitettu suomeksi ja ruotsiksi. Mikäli kemikaaleja säilytetään muissa kuin alkuperäisissä pakkauksissaan, pakkausten päällä on oltava vastaavat vaaramerkinnät (etiketin tiedot tai vähintään kauppanimi ja varoitusmerkit). Jolleivät vaaramerkinnät pysy muoviastioisssa, voidaan käyttää esimerkiksi värikoodattuja astioita, joiden tiedot ovat näkyvillä täyttöpaikalla.