Perimää vaurioittavat aineet

Kemialliset tekijät - CMR-aineet - Perimää vaurioittavat aineet

Sukusolujen perimää vaurioittavat aineet voivat aiheuttaa periytyviä mutaatioita sukusoluissa.

Aine on perimän muutoksia aiheuttava eli mutageeninen, jos se lisää mutaatioiden esiintymistä soluissa. Perimän muutos eli mutaatio on solun geneettisen rakenteen määrällinen tai rakenteellinen pysyvä muutos.

Mutaatio voi tapahtua yhdessä tai useammassa geenissä tai kromosomissa, taikka se voi näkyä kromosomien määrän muutoksena. Muutos saattaa johtaa organismin ilmiasun eli fenotyypin muutokseen.

Aine on perimämyrkyllinen eli genotoksinen, jos se aiheuttaa DNA:n vaurion, joka voi kehittyä pysyväksi muutokseksi eli mutaatioksi. Solun mutaation tärkein tunnettu seurausvaikutus on solun muuttuminen pahanlaatuiseksi, mikä voi johtaa syövän kehittymiseen. Sukusolun mutaatio voi aiheuttaa muun muassa periytyviä sairauksia.

Aineita tutkitaan in vitro ja in vivo -kokeilla

Perimämyrkyllisyyttä tutkitaan soluilla in vitro -kokeilla sekä koe-eläintutkimuksin in vivo -kokeilla. Tutkimusten tarkoituksena on paljastaa aineelle ominainen kyky vahingoittaa perimäainesta somaattisissa soluissa, minkä seurauksena solu voi vähitellen muuntua pahanlaatuiseksi ja kehittyä syöpäkasvaimeksi. Lisäksi tarkoituksena on paljastaa aineen kyky vahingoittaa jälkeläisten perimää sukusolujen mutaation kautta.

Aineen luokitteleminen mutageeniseksi edellyttää positiivisia löydöksiä sekä in vitro-  että in vivo -kokeista. Positiiviset tulokset genotoksisuus- tai mutageenisuuskokeissa herättävät epäilyn, että aineella on syöpävaarallisia tai lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia.  Mutageenisuuskokeilla on voitu tunnistaa noin 70 prosenttia aineista, jotka aiheuttavat syöpää eläimissä.

Perimää vaurioittavien aineiden luokitus ja merkinnät

Perimää vaurioittavan aineen tai seoksen tunnistaa siitä, että se on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001) ryhmään 1 tai 2. Se on lisäksi merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H/R) ja varoitusmerkillä:

Perimää vaurioittavien aineiden varoitusmerkit

Näin luokiteltuihin mutageenisiin aineisiin ja seoksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) lukuun ottamatta altistuneiden työntekijöiden luettelointia ja siihen liittyviä velvoitteita.

Jos aineen tai seoksen epäillään aiheuttavan perimävaurioita, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2 tai väistyvän kansallisen lainsäädännön (807/2001) mukaan ryhmään 3. Lisäksi se on merkitty vaaralausekkeella (H/R) ja varoitusmerkillä:

Perimää vaurioittavien aineiden varoitusmerkit

Näin luokiteltuihin aineisiin ja seoksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001).