Konetarkastukset

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Vaarallisten koneiden tarkastusvaatimukset

Työturvallisuuslain mukaan vaarallisen koneen, työvälineen tai muun laitteen tarkastuksen saa suorittaa vain asiantuntijayhteisö tai riippumaton asiantuntija. Käyttöasetuksen liitteessä on lueteltu ne vaaralliset koneet, joiden tarkastajien pätevyys on säädetty erikseen ja joille on tehtävä käyttöönotto-, määräaikais- tai perusteellinen määräaikaistarkastus.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen kuin työväline otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa tai kun siihen on tehty turvallisuuden kannalta merkittävä muutos tai se on asennettu uuteen paikkaan. Tarkastus on tehtävä myös ennen työvälineen ottamista uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömänä.

Käyttöönottotarkastuksessa varmistutaan siitä, että työvälinen on asennettu sitä koskevien vaatimusten mukaisesti ja että työvälineen hallinta- ja turvalaitteet toimivat oikein. Nostolaitteelle on tarvittaessa tehtävä koekuormitus, jotta voidaan varmistua rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta.

Määräaikaistarkastus tehdään käytössä olevalle työvälineelle yleensä vuoden välein. Tarkastusväliä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää nostolaitteen käytön ja sillä tehtävän työn rasittavuuden mukaan. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan nostolaitteen toimintakunto tarkastamalla erityisesti, ettei vaaraa aiheudu kulumisesta, materiaalien väsymisestä, korroosiosta tai muusta vaurioitumisesta.

Perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään lähestyttäessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja tai, elleivät ne ole tiedossa, viimeistään kymmenen vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta. Tarkastuksessa puretaan sellaisia nostolaitteen kokoonpano-osia, joiden tarkastaminen ei muuten ole mahdollista. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi puomiston kotelorakenteet ja niveltapit. Tarkastamisessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä.

Käyttöasetuksen liitteessä mainittua työvälinettä ei saa käyttää, ellei sitä ole asianmukaisesti tarkastettu.

Tarkastusten tekijöiden on pidettävä tarkastuksista pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä muun muassa havainnot turvallisuutta vaarantavista vioista sekä ohjeet niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi. Tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä työvälineen käyttöiän ajan. Viimeisen tarkastuksen pöytäkirjan on oltava saatavana työpaikalla.

Tarkastukset laiteryhmittäin. Käyttöasetuksen liite (valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (2008/403) Finlex-verkkopalvelussa.