Työntekijä laittamassa kuulosuojaimia Työntekijä laittamassa kuulosuojaimia

Työolot

Maa- ja vesirakennusalan valvonta

Rakennusala - Maa- ja vesirakennusalan valvonta

Tarkastustoiminnan kohteina ovat räjäytys- ja louhintatyöt, maarakennustyöt, siltojen, tunneleiden ja väylien rakentaminen, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, yhdyskuntatekniikan rakennustyöt sekä toimialaan liittyvät rakennustekniset työt.

Tarkoituksena on lisäksi seurata maa- ja vesirakennusalalla tapahtuvia muutoksia ja yleistä kehitystä ja pitää yhteyksiä alan sidosryhmiin. Tarkastuksilla otetaan huomioon myös työmaiden henkilökunnan esille nostamat asiat.

Infra-alan tarkastuksia toimitetaan sekä turvallisuuskilpailuissa että kilpailun ulkopuolisilla työmailla. Vuonna 2015 on valtakunnallisen työturvallisuuskilpailu, jossa rakennusalan tarkastajat suorittavat työmaatarkastuksien yhteydessä MVR-mittauksen. Mikäli työsuojelun vastuualueella ei ole käynnissä alueellista turvallisuuskilpailua, valvotaan ensisijaisesti niitä työmaita, joiden toiminnassa on puutteita tai niiden työturvallisuustilaa ei tiedetä. Maa- ja vesirakennusalalla pyritään vaikuttamaan siihen, että tälle alatoimialalle etsitään valtakunnallisesti nykyistä paremmin toimiva kilpailutapa.

Yritysten työmaita valvotaan tapauskohtaisesti MVR-mittarilla tai vähimmäistason tarkastuksena. Työmaiden turvallisuuden tasoa mitataan MVR-mittarilla silloin, kun se on työmaan koko ja luonne huomioiden järkevää ja mahdollista.  Vastuualueet huolehtivat kerran vuodessa tapahtuvasta MVR-mittarin kalibroinnista.

Valvontaa suunnataan tarvittaessa toimialan kaikkien osapuolien toimintaan (rakennuttaja, päätoteuttaja, suunnittelija, aliurakoitsijat). Työmaatarkastuksilla kiinnitetään huomiota hyvän turvallisuuden hallinnan kannalta keskeisiin asioihin: 

  • rakennuttajan velvollisuuksiin
  • päätoteuttajan tehtäviin ja velvollisuuksiin muun muassa työvaiheiden vaarojen selvittämisen ja riskien arviointien osalta
  • rakennustyön turvallisuussuunnittelun velvoitteisiin
  • työmaatarkastuksiin liittyviin velvoitteisiin.

Linkit: MVR-mittari

Räjäytys – ja louhintatyömaitten valvonta

Räjäytys- ja louhintatöiden valvonta on jatkoa vuoden 2014 tarkastustoiminnalle. Räjäytys- ja louhintatyömaitten turvallisuutta arvioidaan yhteisen tarkastuslistan avulla. Räjäytystöiden valvontaa toimitetaan tarvittaessa yhteistyössä poliisin kanssa.

Räjähteisiin ja louhintoihin liittyvää yhteistyötä tehdään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Toistuvista panostajien rikkomuksista toimitetaan tieto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Linkit: MVR-mittari

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustöiden valvonta

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustöitä valvotaan asiakasaloitteisten tarpeiden mukaan. Pilaantuneiden maiden puhdistamiseen liittyvät tarkastukset toimitetaan tarvittaessa yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.