Työntekijä laittamassa kuulosuojaimia Työntekijä laittamassa kuulosuojaimia

Työolot

Päätoteuttajien valvonta

Rakennusala - Päätoteuttajien valvonta

Työsuojelun vähimmäistason valvonta suunnataan pääsääntöisesti niihin päätoteuttajiin ja heidän työmaihinsa, jotka eivät ole omaehtoisesti kehittämässä työturvallisuuttaan esimerkiksi työturvallisuuskilpailuissa tai muissa kehittämisfoorumeissa. Uudis- ja korjausrakentamisen minimitason tarkastukset voidaan tarvittaessa tehdä myös alueellisten valvontaiskujen muodossa.

Valvontaa suunnataan tarvittaessa rakennushankkeen kaikkien osapuolien toimintaan (rakennuttaja, päätoteuttaja, suunnittelija, aliurakoitsijat). Työmaatarkastuksilla kiinnitetään huomiota hyvän turvallisuuden hallinnan kannalta keskeisiin asioihin:

  • rakennuttajan velvollisuuksiin
  • päätoteuttajan tehtäviin ja velvollisuuksiin muun muassa työvaiheiden vaarojen selvittämisen ja riskien arviointien osalta
  • rakennustyömaan turvallisuussuunnittelun velvoitteisiin
  • työmaatarkastuksiin liittyviin velvoitteisiin.

Valvonnalla pyritään siihen, että nämä yritykset velvoitetaan noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä. 

Yrityksiin, joiden työturvallisuustaso huomataan työmaatarkastuksessa huonoksi, tehdään yritystarkastus ja mahdollisesti myös yrityksen muille työmaille tehdään tarkastuksia. Yksittäistenkin, mutta merkittävien puutteiden osalta ollaan yhteydessä yrityksen ylimpään johtoon. 

Työturvallisuuskilpailujen ulkopuolisten päätoteuttajien valvontaa suunnataan sekä uudis- ja korjausrakentamiseen.

Uudisrakentamisen valvonta

Uudisrakentaminen kohteet ovat useimmiten asuintaloja ja pienteollisuusrakennuksia. Tarkastuksissa käytetään TR- mittausta riippuen työmaan koosta ja vaiheesta. Jos työmaalla ei ole tarkoituksenmukaista tehdä esimerkiksi pienestä koosta johtuen mittausta, tehdään tarkastus käyttäen uudisrakentamiseen laadittua yhteistä vähimmäisasialistaa. Vähimmäisasialistalla käsiteltäviä asioita ovat uudisrakentamiseen liittyvät keskeiset turvallisuuden hallintaan ja työolosuhteisiin liittyvät asiat.

Korjausrakentamisen valvonta

Korjausrakentamisen tarkastukset kohdistetaan ensisijaisesti linjasaneerauksiin. Tarkastuksiin tehdään yhteinen tarkastuslista, jossa on vähimmäisasiat. Vähimmäisasioina ovat korjausrakentamisen keskeiset turvallisuuden hallintaan ja työolosuhteisiin liittyvät asiat. Vastuualueet voivat lisätä myös muita asioita asialistaan. Tarkastuksilla voidaan jakaa linjasaneerausopasta.