Radon - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työtilojen radonpitoisuus pitää mitata tarvittaessa.

Sisäilman radonpitoisuus voidaan mitata. Radioaktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhden atomin hajoamista sekunnissa. Radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3).

Työnantaja on velvollinen selvittämään radonpitoisuuden työtiloissa, joissa on perusteet epäillä radonpitoisuuden raja-arvon ylittymistä. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan, että työnantaja on huolehtinut työpaikan turvallisuudesta myös radonsäteilylle altistumisen osalta.

Radonpitoisuuden raja-arvot työpaikalla

Työpaikkojen radonpitoisuudelle on asetettu raja-arvot säteilyasetuksessa. Radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä (yli 600 tuntia vuodessa) ylittää vuosikeskiarvoa 300 Bq/m3. Samaa raja-arvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin.

Korkeita radonpitoisuuksia voidaan ennakoida aikaisemmin suoritettujen radonmittausten perusteella. Säteilyturvakeskus ylläpitää listaa kunnista, joissa radonpitoisuus on selvitettävä kaikilla työpaikoilla (aikaisemmin mitatuista vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää raja-arvon). Lainsäädäntöuudistuksen myötä useita uusia kuntia ja joissain kunnissa vain tiettyjä postinumeroalueita tulee mittausvelvoitteen piiriin.

Lisäksi radonpitoisuus pitää selvittää harjulla tai muulla hyvin ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla sijaitsevissa työtiloissa sekä pysyvästi käytettävissä maan alla sijaitsevissa työtiloissa. Yläkerroksissa sijaitsevissa työtiloissa mittausta ei yleensä tarvita.

Mittaus tehdään työpaikan jokaisessa rakennuksessa

Radonmittaus tehdään vähintään kaksi kuukautta kestävänä mittauksena niin kutsutulla radonmittauspurkilla. Mittaus pitää tehdä jokaisessa rakennuksessa, jossa työskennellään. Joulukuussa 2018 voimaan tulleen uuden säteilylain myötä nyt käynnissä oleva mittauskausi jatkuu toukokuun 2019 loppuun ja vuodesta 2019 alkaen radonmittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Laajoissa kiinteistöissä mittaus tehdään useasta paikasta. Teollisuushalleissa yksi tai kaksi mittausta on yleensä riittävä määrä, toimistotiloissa yksi mittaus kattaa 200 neliömetrin suuruisen alueen.

Lisätietoa Säteilyturvakeskuksesta

Radonpitoisuuden raja-arvon ylitys on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen.

Säteilyturvakeskus (STUK) huolehtii valvonnasta radonpitoisuuden ylittäessä raja-arvon ja antaa työpaikalle tarvittaessa määräyksen radonpitoisuuden pienentämisestä tai lisäselvityksen tekemisestä.

Radonista ja radonsäteilyn mittaamisesta saa lisätietoa Säteilyturvakeskuksen verkkopalvelusta. Siellä on muun muassa ohje työpaikkojen radonpitoisuuksista ja niiden mittaamisesta (ST 12.1. Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa) sekä lomakkeetjoilla työnantaja voi ilmoittaa työpaikan radonmittauksia koskevat tiedot.

Radon - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Säteilylaki (859/2018)

  • 155 § työpaikan radonpitoisuuden selvittäminen