Yleistä aiheesta

Työtilojen radonpitoisuus pitää mitata tarvittaessa.

Sisäilman radonpitoisuus voidaan mitata. Radioaktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhden atomin hajoamista sekunnissa. Radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3).

Työnantaja on velvollinen selvittämään radonpitoisuuden työtiloissa, joissa on perusteet epäillä radonpitoisuuden raja-arvon ylittymistä. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan, että työnantaja on huolehtinut työpaikan turvallisuudesta myös radonsäteilylle altistumisen osalta.

Radonpitoisuuden raja-arvot työpaikalla

Työpaikkojen radonpitoisuudelle on asetettu raja-arvot säteilyasetuksessa. Radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä (yli 600 tuntia vuodessa) ylittää vuosikeskiarvoa 400 Bq/m3. Samaa raja-arvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin.

Korkeita radonpitoisuuksia voidaan ennakoida aikaisemmin suoritettujen radonmittausten perusteella. Säteilyturvakeskus ylläpitää listaa kunnista, joissa radonpitoisuus on selvitettävä kaikilla työpaikoilla (aikaisemmin mitatuista vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää raja-arvon).

Lisäksi radonpitoisuus pitää selvittää harjulla tai muulla hyvin ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla sijaitsevissa työtiloissa sekä pysyvästi käytettävissä maan alla sijaitsevissa työtiloissa. Yläkerroksissa sijaitsevissa työtiloissa mittausta ei yleensä tarvita.

Mittaus tehdään työpaikan jokaisessa rakennuksessa

Radonmittaus tehdään lämmityskaudella (marras-huhtikuun aikana) vähintään kaksi kuukautta kestävänä mittauksena niin kutsutulla radonmittauspurkilla. Mittaus pitää tehdä jokaisessa rakennuksessa, jossa työskennellään.

Laajoissa kiinteistöissä mittaus tehdään useasta paikasta. Teollisuushalleissa yksi tai kaksi mittausta on yleensä riittävä määrä, toimistotiloissa yksi mittaus kattaa 200 neliömetrin suuruisen alueen.

Lisätietoa Säteilyturvakeskuksesta

Radonpitoisuuden raja-arvon ylitys on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen.

Säteilyturvakeskus (STUK) huolehtii valvonnasta radonpitoisuuden ylittäessä raja-arvon ja antaa työpaikalle tarvittaessa määräyksen radonpitoisuuden pienentämisestä tai lisäselvityksen tekemisestä.

Radonista ja radonsäteilyn mittaamisesta saa lisätietoa Säteilyturvakeskuksen verkkopalvelusta. Siellä on muun muassa ohje työpaikkojen radonpitoisuuksista ja niiden mittaamisesta (ST 12.1. Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa) sekä lomake,  jolla työnantaja voi ilmoittaa raja-arvon ylittymisestä.

 

Lainsäädäntö

Säteilyasetus (1512/1991)

  • 7 § enimmäisarvojen soveltaminen ja annosrajoitukset
  • 12 § työolojen tarkkailu