Työtilat

Työtilat - Yleistä

Työtiloja koskevat vaatimukset

Työtilojen viihtyisyys vaikuttaa myös tuottavuuteen.

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työhuoneen vähimmäiskorkeus on 2,5 metriä, ja siinä tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Työhuoneen korkeudesta otetaan huomioon ilmatilaa laskettaessa enintään 3,5 metriä. Välillistä luonnonvaloa saava työhuonetila voidaan sallia, jos valoa saadaan riittävästi. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota työtilan viihtyisyyteen ja tehtävän työn luonteeseen.

Koneet ja laitteet sijoitettava oikein

Työtilassa voi olla koneita, laitteita, apuvälineitä ja kalusteita. Niiden oikea mitoitus ja hyvä sijoittelu helpottavat ja tehostavat työn tekemistä.

Työpaikalla on oltava istuimia, mikäli työtä voidaan tehdä istualtaan. Istuimia tarvitaan myös lepotaukoja varten. Työtila pitää mitoittaa siten, että hyvä työasento, asennon vapaa vaihtaminen ja esteettömät työliikkeet ovat mahdollisia.

Lisäksi on huolehdittava, että työpaikan lattiat, portaat ja käytävät pidetään hyvässä kunnossa, millä ehkäistään kompastumisia ja liukastumisia. Liukuportaissa ja käytävissä on oltava turvalaitteet ja helposti tunnistettavat hätäpysäyttimet. Jos työtä on tehtävä vaarallisessa paikassa, esimerkiksi korkealla, on huolehdittava, että työkohteeseen pääsee turvallisesti ja työskentelytaso on turvallinen.  

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Työpaikan lattioiden, ikkunoiden, ovien sekä porttien pitää olla turvallisia. Läpinäkyvässä ovessa pitää olla merkintä, jonka avulla se havaitaan paremmin. Heiluriovien ja -porttien on oltava kokonaan tai osittain läpinäkyviä. Liukuovissa pitää olla niiden putoamista kiskoiltaan estävät turvalaitteet, ja nosto-ovissa ja -porteissa on oltava mekanismi, joka estää niiden putoamisen alas.

Kulkutiet, käytävät, portaat ja liukuportaat tulee pitää avoimina ja niiden pitää olla turvallisia käyttää. Lisäksi on huolehdittava, että  pelastusteitä voidaan käyttää hätätilanteissa.

Hyvä valaistus toteutetaan yleisvalaistuksella ja kohdevalaisimilla

On suositeltavaa, että työtilat ovat maan päällä ja niissä on ikkunat. Jos työhuone kuitenkin sijoitetaan osaksi tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevaan tilaan, on sen suunnittelussa otettava huomioon ilmanvaihdon riittävyys, valaistus ja poistumisteiden turvallisuus sekä muut tarpeelliset varajärjestelmät.

Hyvä valaistus lisää työturvallisuutta, viihtyvyyttä ja työmotivaatiota. Riittämätön tai sopimaton valaistus rasittaa silmiä, on epäviihtyisä ja voi aiheuttaa virheitä, jotka saattavat johtaa tapaturmaan. Työtilaan tarvitaan riittävä yleisvalaistus ja tarvittaessa kohdevalaisimia.

Valaistuksen tulee olla riittävän voimakas ja tasainen, eikä näkökentässä saa olla suuria valaistusvaihteluita. Sisätiloissa, joissa työntekijät jatkuvasti oleskelevat, liikkuvat tai työskentelevät, on valaistusvoimakkuuden oltava yleensä vähintään 150–200 luksia.

Valaistusvoimakkuudeksi suositellaan

  • karkeaan työhön 150–300 luksia
  • tavalliseen työhön 500–1 000 luksia
  • tarkkuutta vaativa työhön yli 1 000 luksia.

Valaisimet on sijoitettava ja suunnattava siten, että ei synny häikäisyä tai häiritseviä varjoja. Samoin työtilat on suojattava auringonvalon aiheuttamalta häikäisyltä esimerkiksi kaihtimien tai markiisien avulla. On huomattava, että iän myötä työntekijöiden valaistuksen tarve yleensä lisääntyy.