Iloisia Ihmisiä töissä Iloisia Ihmisiä töissä

Työsuhde

Sovellettavat lait

Lähetetty työtekijä - Sovellettavat lait

Lähetettyjä työntekijöitä koskee laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016). Lain soveltamisalan piiriin kuuluvat lain voimaantulon 18.6.2016 jälkeen tehdyt uudet sopimukset, joiden perusteella työntekijöitä lähetetään Suomeen.

Vanhaa lakia lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) sovelletaan lähetettyihin työntekijöihin, joiden lähettämistä koskeva sopimus työnantajan ja tilaajan välillä on tehty ennen uuden lain voimaantuloa eli ennen 18.6.2016.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevissa laeissa määritellään ne suomalaisen työlainsäädännön osat, joita sovelletaan aina. Lisäksi laissa määritellään ne työlainsäädännön osat ja yleissitovien työehtosopimusten määräykset, joita sovelletaan, jos ne tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Vanhan lain mukaan sovellettavaksi tuleva lainsäädäntö: Laki lähetetyistä työntekijöistä 1146/1999.

HUOM! Vanhan lain soveltamistilanteita koskevan ohjeistuksen löydät täältä.

Uuden työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan sovellettavaksi tulevat:

Sovellettava laki Lain kohta (* - sovellettava aina)
Nuorista työntekijöistä annettu laki (998/1993) Sovelletaan kokonaisuudessaan *

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Sovelletaan kokonaisuudessaan *
Työturvallisuuslaki (738/2002) Sovelletaan kokonaisuudessaan *
Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki (609/1986) 6, 7, 8, 8 a, 8 d, 9 ja 9 a §:t *
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 7 § 1 momentti, 8-10 §:t, 12-16 §:t ja 28 §:t *
Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 9 § *
2 luku 2 § 1-2 momentti *
2 luku 11–12 §:t
2 luku 7 §: työehtosopimuksen määräykset palkasta, työajasta, vuosilomasta ja työturvallisuudesta
2 luku 9 §: työehtosopimuksen määräykset palkasta, työajasta, vuosilomasta ja työturvallisuudesta
3 luku 1-2 §:t
4 luku 2, 8 ja 9 §:t
13 luku 1-2 §:t *
13 luku 5 §

Työaikalaki (872/2019)

3 luku (5–9 §:t)
4 luku (10–15 §:t)
5 luku (16–23 §:t)
6 luku (24–28 §:t)
7 luku (29–32 §:t)

Leipomotyölaki (302/1961) 5 §
Vuosilomalaki (162/2005)

5-19 §:t
29 §

Poikkeukset lain soveltamiseen

Lakikirjoja pinossa.Lakia työntekijöiden lähettämisestä ei sovelleta työntekijöihin, jotka työskentelevät kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten aluksilla.

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain säännöksiä palkallisesta vähimmäisvuosilomasta ja -palkasta ei sovelleta ammatti- tai erikoistyöntekijän tekemään tavaran ensimmäiseen kokoamis- tai asennustyöhön, jos se

  • muodostaa olennaisen osan tavaran toimitussopimuksesta
  • on välttämätön toimitetun tavaran saattamiseksi käyttökuntoon
  • työntekijän lähetettynä olo kestää enintään kahdeksan päivää.

Laskettaessa kahdeksan päivän rajoitusta otetaan huomioon viimeisten 12 kuukauden ajalta kaikki jaksot, joina kyseistä työtä on tehnyt saman lähettävän yrityksen lähettämä työntekijä.

Edellä olevat poikkeukset eivät kuitenkaan koske rakennusalan töitä, kuten rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muuttamista ja hajottamista. Näihin töihin luetaan myös kaivaminen, maanrakennus, valmisosien asentaminen ja purkaminen sekä varustamis-, asennus-, muutos-, purkamis-, kunnossapito-, huolto-, maalaus-, puhdistus- ja parannustyöt.

Lain valinta kansainvälisissä työsuhteissa

Lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovellettava laki määräytyy sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1999, ennen 17.12.2009 tehdyt työsopimukset) ja Rooma I asetuksen mukaan (17.12.2009 jälkeen tehdyt työsopimukset).

Rooma I asetuksen lähtökohta on, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia, minkä maan lainsäädäntöä työsopimukseen sovelletaan (lakiviittaus). Lakiviittaus työsopimukseen sovellettavasta laista ei saa johtaa siihen, että työntekijä saisi käytännössä epäedullisemmat työehdot kuin mitä hänelle kuuluisi, jos edellä mainittua lakiviittausta ei olisi tehty. Työntekijän on aina saatava pakottavien säännösten mukainen vähimmäissuoja, ellei työsopimukseen sovellettavaksi valittu laki tarjoa korkeamman tasoista suojaa. Pakottavista säännöksistä ei saa poiketa työntekijän vahingoksi sopimuksellakaan.

Tästä johtuen on sovellettava aina työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa eriteltyjä säännöksiä siltä osin kuin ne ovat työntekijän kannalta edullisempia. Vähimmäistaso määräytyy tältä osin siis Suomen lainsäädännön mukaan, mutta Suomen lainsäädännön mukaiset säännökset eivät voi estää työntekijälle edullisempien säännösten soveltamista.

Lisätietoa: Lainvalinta kansainvälisissä työsuhteissa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?