Työaika

Työaika

Työaikalaissa määritellään säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäistyöaika sekä ylityö, työvuorojen väliset lepoajat ja työaikakirjanpitovelvoite. Työaikaa järjestettäessä voidaan sopia liukuvasta työajasta tai työajan tasoittumisesta tietyllä aikajaksolla, kunhan järjestelyissä noudatetaan työaikalakia ja alalla sovellettavaa työehtosopimusta.

Säännöllinen työaika

Työajasta on tärkeää sopia työsopimusta solmittaessa.

Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työntekijän työsopimuksen mukaista vuorokautista ja viikoittaista työaikaa. Työaikalain yleissäännön mukaan vuorokautinen säännöllinen työaika saa olla enintään kahdeksan tuntia ja viikoittainen enintään 40 tuntia. Vuorokautena ja viikkona noudatetaan kalenterivuorokautta ja -viikkoa, jollei toisin sovita.

Yleissääntö ei estä sellaisia työaikajärjestelyjä, joissa työaika on lyhyempi kuin edellä mainitut ajat. Yleissääntö mahdollistaa työajan järjestämisen myös keskimääräisenä, jolloin työviikko voidaan järjestää kuusipäiväiseksi.

Keskimääräinen työaika

Työaika voidaan järjestää myös keskimääräiseksi. Tätä työaikajärjestelyä käytettäessä viikoittainen työaika voidaan järjestää niin, että se tasoittuu keskimäärin enintään 40 viikkotyötuntiin 52 viikon tasoittumisjakson aikana. Tasoittumisjakso voi olla lyhyempi.

Käytettäessä keskimääräistä työaikaa työajan käyttö on suunniteltava etukäteen ja tasoittumisjärjestelmä on laadittava ennalta.

Keskimääräistä työaikaa käytettäessä päivittäinen ja viikoittainen työaika voivat olla työaikalain yleissääntöä pidempiä, mikäli alalla noudatettavassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on näin sovittu.

Käytettäessä työaikalakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa keskimääräistä työaikaa tai jaksotyöaikaa työnantajan on laadittava työajan tasoittumisjärjestelmä. Siitä tulee selvitä vähintään tasoittumisjakson jokaisen viikon säännöllinen työaika.

Tasoittumisjärjestelmä on laadittava etukäteen vähintään sille ajanjaksolle, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu säädettyyn tai sovittuun keskimäärään. Tasoittumisjärjestelmän muutoksesta on ilmoitettava työntekijälle hyvissä ajoin.

Esimerkkejä keskimääräistä työaikaa koskevista työehtosopimusmääräyksistä:

Sopimusala Säännöllisen työn enimmäismäärä Tasoittumisjakson pituus
Vuorokautinen työaika Viikottainen työaika
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt

10 tuntia

50 tuntia

12 kuukautta

Energia-alan työntekijät

10 tuntia

50 tuntia

12 kuukautta

ICT-alan toimihenkilöt

12 tuntia

Ei säännelty

12 kuukautta

Kaupan alan työntekijät

10 tuntia (tai enemmän)

48 tuntia

26 viikkoa

Kiinteistöpalvelualan työntekijät

10 tuntia

Ei säännelty

26 viikkoa

Majoitus- ja ravitsemusalan työntekijät

10 tuntia

Ei säännelty

6 kuukautta

Rakennusalan työntekijät

10 tuntia

50 tuntia

6 kuukautta

Sähköasennusalan työntekijät

10 tuntia

50 tuntia

26 viikkoa

Teknologiateollisuuden työntekijät Ei säännelty Ei säännelty

12 kuukautta

Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

12 tuntia

Ei säännelty

12 kuukautta

Lisätyö

Lisätyössä työtä tehdään työntekijän sovitun säännöllisen työajan lisäksi, mutta työ ei ylitä työaikalaissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Lisätyö tehdään työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella.

Työaika-kuvituskuva

Esimerkki:

  • Työntekijän sovittu säännöllinen vuorokautinen työaika on kuusi tuntia.
  • Hän tekee kahdeksan tunnin työpäivän.
  • Lisätyötä on sovitun työajan ja tehdyn työajan erotus eli kaksi tuntia.

Ylityö

Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä vain, jos sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja hyväksymänä.

Ylityön teettäminen edellyttää aina myös työntekijän suostumuksen. Työntekijä voi antaa suostumuksensa vain erikseen jokaista kertaa varten. Näin ollen työntekijältä ei voi edellyttää ylityötä, eikä hän voi itse työsopimuksella sitoutua tekemään ylityötä tarvittaessa.

Vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää laissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan. Viikoittaista ylityötä taas on työ, joka ylittää laissa säädetyn viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan, mutta ei ylitä vuorokautista säännöllistä enimmäistyöaikaa.

Ylityötuntien enimmäismäärät

Ylityötä saa teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä tämän tarkastelujakson pituudesta. Kalenterivuoden aikana ylityötä saa teettää enintään 250 tuntia.

Jos ylityön enimmäismäärä 250 tuntia alkaa täyttyä ja työnantajalla olisi tarve teettää vielä ylityötä, voidaan työpaikalla tehdä paikallinen sopimus lisäylityön tekemisestä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Ylityötä saa siis teettää enintään 330 tuntia vuodessa.

Työaikalain mukaiset ylityöt

Työaikalain mukainen säännöllinen työaika
8 t/pv ja 40 t/vko

Ylityö
Säännöllisen työajan enimmäismäärän ylittävä työ.

Vuorokautinen ylityö
Vuorokautisen säännöllisen työajan enimmäismäärän ylittävä työ.

Viikoittainen ylityö
Ei vuorokautista säännöllistä enimmäistyöaikaa ylittävä, mutta viikoittaisen säännöllisen enimmäismäärän ylittävä työ.

Ylityön enimmäismäärä
138 t/4 kk tai 250 t/kalenterivuosi

Lisäylityö
Ylityön enimmäismäärän (250 t/kalenterivuosi) ylittävä työ.
Enintään 80 t/kalenterivuosi. Sovittava paikallisesti työpaikalla.

Ylityön enimmäismäärä lisäylityösopimuksella
330 t/kalenterivuosi

Lisää aiheesta

Tyosuojelu.fi: Työaika
Työajan hallinta -esite (pdf)