Perehdyttäminen

Nuori työntekijä - Perehdyttäminen

Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, ettei nuori aiheuta vaaraa itselleen eikä muille. Lain mukaan työnantajan on annettava opetusta, ohjausta ja henkilökohtaista opastusta nuorelle työntekijälle, jolla ei ole työhön tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta. Työnantajan on otettava huomioon työpaikan työolot sekä työntekijän ikä ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Perehdyttäminen parantaa työturvallisuutta

Hyvin toteutettu perehdyttäminen auttaa nuorta oppimaan työtehtävät nopeammin. Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Perehdyttäminen myös vähentää nuoren stressiä ja auttaa häntä pääsemään osaksi työyhteisöä. Myös työteho ja työn laatu paranevat, kun työntekijä tietää tehtävänsä ja vastuunsa. 

Nuorten perehdyttämisessä työnantajan on tärkeää huomioida työntekijän yksilölliset edellytykset. Nuoren osaaminen ja kokemus pitää selvittää, koska niiden perusteella määritellään perehdyttämisen kesto ja laajuus. Työpaikalla pitäisi olla ajantasainen perehdyttämissuunnitelma ja -aineisto. Lisäksi on huolehdittava, että perehdyttäjillä on riittävästi aikaa tehtäväänsä.

Nuorelle työntekijälle on kerrottava riittävän tarkasti, mitä häneltä odotetaan:

 • työnantajan antamien ohjeiden ja työpaikan pelisääntöjen noudattaminen
 • vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen
 • henkilösuojainten ja soveltuvan työvaatetuksen käyttäminen
 • työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttäminen ohjeiden mukaisesti (esim. turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttäminen).

Nuori on perehdytettävä myös siihen, miten toimitaan häiriö- ja poikkeustilanteissa. On tärkeää antaa ohjeet myös tilanteisiin, joissa nuori voi kohdata epäasiallista käyttäytymistä.

Lisäksi on tärkeää rohkaista nuorta kysymään heti, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi.

Opetus ja ohjaus erityisen haitallisissa ja vaarallisissa töissä

Asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista tai vaarallisista töistä on annettu tarkentavia ohjeita opetuksen ja ohjauksen toteuttamistavasta. 

 • Ennen uuden työvaiheen aloittamista on varmistuttava, että nuori työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin ja että hän osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.
 • Nuori työntekijä on kunkin työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen ajaksi sijoitettava työskentelemään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön opastuksen ja silmälläpidon alaisena.
 • Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota nuoren työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

Lisäksi asetuksessa on listattu asiat, joihin nuori työntekijä on huolellisesti ja tarpeellisessa laajuudessa ohjattava ja perehdytettävä. Tällaisia asioita ovat

 • työpaikan olosuhteet ja työn tekeminen turvallisesti
 • työhön mahdollisesti liittyvät terveysvaarat ja niiden torjunta
 • koneiden ja laitteiden sekä kemiallisten tuotteiden turvallinen käyttö
 • turvalliset menettelytavat, joita on noudatettava tuotantotoiminnan aloituksessa ja lopetuksessa, koneiden puhdistuksessa, säädössä, huollossa ja korjauksessa sekä tuotantotoiminnan ennakoitavissa olevissa häiriötilanteissa, samoin kuin koneiden ja laitteiden vioittuessa
 • käytettävien koneiden ja laitteiden sekä kemiallisten tuotteiden turvallisuusmääräykset, samoin kuin työsuojelua koskevien säännösten mukaan työpaikalla noudatettavat menettelytavat ja varotoimet sekä ensiapuohjeet.

Nuori työntekijä - Perehdyttäminen - Muualla verkossa