Työnjohto-oikeus

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Työnjohto-oikeus

Työntekijä voi tehdä vapaa-ajallaan toista työtä, kunhan se ei aiheuta haittaa päätoimisessa työssä.

Kun työnantaja käyttää työnjohtovaltaansa, hänen on noudatettava seuraavia periaatteita:

  • työnjohto-oikeus koskee vain työaikaa
  • lain tai hyvän tavan vastaiset määräykset ovat kiellettyjä
  • työntekijän fyysiset ja ammatilliset edellytykset suoriutua annetusta tehtävästä on huomioitava
  • työntekijän asemaan olennaisesti vaikuttavissa muutoksissa on käytävä yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut
  • työntekijän yksityisyyden suojaa ei saa loukata.

Työntekijän tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan antamia määräyksiä. Työnantajalla on oikeus valvoa työntekijää työaikana. Valvontaa voidaan tehdä monella tavalla. Käytännössä työntekijä voi työskennellä hyvinkin itsenäisesti ja valvonta voidaan järjestää seuraamalla työn tuloksia.

Työehtojen muutoksesta pitää sopia

Työntekijän työsopimuksessa on voitu sopia asioista, jotka rajoittavat työnjohto-oikeutta. Mikäli työaikaa, työtehtäviä ja työntekopaikkaa ei ole kirjattu työsopimukseen, tulee työnantajan antaa työntekijälle näistä kirjallinen selvitys. Se on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättyessä. Työnantaja ei voi yleensä yksipuolisesti muuttaa työntekijän kanssa sovittuja tai kirjallisessa selvityksessä kuvattuja työehtoja, vaan sovittuja asioita muutetaan sopimalla.

Sivutoimella tarkoitetaan palkkatyötä, jota tehdään muun kuin vakituisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja voi puuttua työntekijän sivutoimiin, jos niistä aiheutuu haittaa, esimerkiksi työtulokset huononevat.

Työntekijä ei saa tehdä toiselle työnantajalle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka vahingoittaisi päätoimista työnantajaa. Sivutoimet arvioidaan tapauskohtaisesti. Joissakin ammateissa sivutoimi on aina ilmoitettava työnantajalle ja sivutoimen tekemiseen voidaan tarvita työnantajan lupa.