Sairausajan palkka

Palkkaus - Sairausajalta maksettava palkka

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle sairauspoissaoloista työnantajan ohjeiden mukaan.

Työsopimuslain mukaan työkyvyttömänä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hänen työskentelynsä on estynyt sairauden tai tapaturman vuoksi. Lain mukaan sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivältä, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä, ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Arkipäiviin ei lasketa mukaan pyhäpäiviä.

Jos työsuhde on työkyvyttömyyden alkamishetkellä kestänyt vähintään kuukauden, työntekijälle maksetaan sairausajan palkkana täysi palkka. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta ajanjaksolta puolet palkasta.

Sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on, että

  • työstä poissaolo johtuu sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä
  • työkyvyttömyyttä ei ole aiheutettu tahallisella menettelyllä tai törkeällä huolimattomuudella
  • sairauspoissaolon peruste on osoitettu luotettavalla selvityksellä
  • sairauspoissaolosta on ilmoitettu työnantajalle asiaan kuuluvalla tavalla
  • sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuu kyvyttömyys työsopimuksen mukaisiin tehtäviin.

Työehtosopimuksiin perustuvat sairausajan palkkamääräykset

Työehtosopimusten sairausajan palkkamääräykset poikkeavat yleensä työsopimuslain vähimmäisehdosta. Työehtosopimuksissa muun muassa sairausajan palkan maksukausi on usein pidempi kuin työsopimuslain maksukausi.