Työsopimus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsopimus on vapaamuotoinen työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon.

Työsopimuksen saa solmia itse 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävän nuoren työsopimuksen voi tehdä huoltaja, tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö voi tehdä sen itse. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä vain työsuojeluviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla. Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan alle 14-vuotiaan työskentelyyn tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Työsopimuksen kesto voidaan sopia toistaiseksi voimassa olevaksi tai perustellusta syystä määräaikaiseksi. 

Suunnitellessaan työsopimuksen sisältöä työnantajan tulee huolehtia, että työntekijän kanssa sovitaan vähintään niistä ehdoista, jotka on kirjattu työsopimuslain säännökseen työnteon keskeisten ehtojen antamisesta.

Työsopimus - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Solmiessasi työsopimusta pyydä, että sopimus tehdään kirjallisesti. Kirjallisesti tehty työsopimus on molempien edun mukaista. Työnantajan ei kuitenkaan ole pakko suostua pyyntöösi.

Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista.

Jos olet solmimassa työsopimusta työnantajan aloitteesta määräaikaisena, huolehdi, että saat kirjallisesti tiedon määräaikaisuuden perusteesta. Jos sitä ei ole kirjattu työsopimukseen, se laitetaan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista. 

Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysy työnantajalta, mikäli et ymmärrä jotakin sopimuksen kohtaa. Allekirjoituksellasi hyväksyt työsopimuksen ehdot. Työsopimukseen ei kuitenkaan saa kirjata ehtoja, jotka ovat työntekijän suojaksi annetun lainsäädännön tai työehtosopimuksen määräysten vastaisia. Ne voivat myöhemmin osoittautua pätemättömiksi.

Saat kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista

Jos työnantaja ei tee kirjallista työsopimusta ja työsuhteesi on sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi tai yli kuukauden kestäväksi määräajaksi, työnantajan on annettava sinulle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Työnantajan on annettava selvitys viimeistään, kun ensimmäinen palkanmaksukausi päättyy. Jos et saa selvitystä, pyydä sitä työnantajalta. Voit käyttää apuna lomaketta Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Jos työnantaja ei pyynnöstäsi huolimattakaan anna selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista, voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Työsopimus - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos työsuhteen ehdot eivät käy ilmi työsopimuksesta.

Työnantajan on hyvä laatia työsopimus kirjallisesti. Sopimuspohjana voi käyttää lomaketta Työsopimus.

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvitys on annettava viimeistään, kun ensimmäinen palkanmaksukausi päättyy. Tähän voi käyttää lomaketta Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Kirjallisen selvityksen antamatta jättäminen on säädetty rangaistavaksi. Työsopimuslain mukaan työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita tästä laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.

Työehtosopimuksen noudattaminen

Jos työnantaja ei ole työnantajaliiton jäsen, työnantajan tulee noudattaa asianomaiselle alalle yleissitovaksi vahvistettua työehtosopimusta. Työehtosopimuksissa on määräyksiä työsuhteen vähimmäisehdoista tai kirjallisen työsopimuksen tekemisestä, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon työsopimusta solmiessaan.

Jos työsopimukseen on kirjattu ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön, ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan tulee noudattaa työnantajaliittonsa tekemää työehtosopimusta.

Yleissitoviksi vahvistetut työehtosopimukset löytyvät Finlex-verkkopalvelusta.

Työsopimus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä 128/2020

Työsopimuslaki  (55/2001)

 • 1 luku
  • 3 § työsopimuksen muoto ja kesto
  • 4 § koeaika
  • 5 § työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet
  • 6 § vajaavaltaisen työsopimus
 • 2 luku
  • 4 § selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
  • 7 § työehtosopimusten yleissitovuus
 • 13 luku
  • 11 § rangaistussäännökset

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

 • 2 § työhön ottaminen
 • 3 § työsopimus
 • 15 § poikkeusluvat

Työsopimus - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2012:2) arvioitiin työsopimuksen määräaikaisuuden perusteita.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO: 2010:11) arvioitiin, onko työnantajalla oikeus tehdä määräaikaisia työsopimuksia, jos toiminta perustuu kunnan kanssa määräaikaisesti tehtäviin ostopalvelusopimuksiin.

Työsopimus - Muualla verkossa

Työsopimus - Sanasto

Sanasto

Koeaika Työsuhteen alussa oleva pituudeltaan rajattu aika, jolloin työnantajalla ja työntekijällä on mahdollisuus purkaa työsopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa.
Työehtosopimus Työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus työehdoista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Voi olla yleissitova tai normaalisitova. Järjestäytymättömällä työnantajalla, jonka toimiala kuuluu soveltamisalan piiriin, on velvollisuus noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen vähimmäisehtoina.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?