Selvitys työnteon ehdoista

Työsopimus - Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava ilman työntekijän erillistä pyyntöä, jos tiedot eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta.

Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista työntekijälle, joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai yli kuukauden pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa. Selvityksestä tulee ilmetä vähintään työsopimuslaissa määritellyt työnteon ehdot, mikäli nämä ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymisen mennessä.

Selvitystä ei tarvitse antaa mikäli kyseessä on määräaikainen työsuhde, joka kestää kuukautta lyhyemmän ajan. Jos työntekijä kuitenkin on toistuvasti alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa samalla työnantajalla samoin ehdoin, selvitys on annettava kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta.

Selvitys voidaan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla tai viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen.

Jos työnteon ehdoissa tapahtuu muutos, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys myös ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista. Viimeistään selvitys on annettava muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. Muutoksesta johtuvaa selvitystä ei tarvitse antaa, jos muutos johtuu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta.

Vuokratyössä selvitys on annettava vuokratyöntekijän pyynnöstä, vaikka työsopimus olisi tehty alle kuukauden määräajaksi.

Kirjallisen selvityksen sisältö

Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika
 • koeaika
 • työntekopaikka, tai jos ei ole pääasiallista kiinteää tekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi
 • noudatettava työaika, ja mikäli työnantajan aloitteesta on sovittu vaihtelevasta työajasta, selvitys työvoimatarpeen tilanteista ja määristä
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste.

Vähintään kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä työnantajan on lisäksi hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen annettava selvitys

 • työn kestoajasta
 • valuutasta, jossa rahapalkka maksetaan
 • ulkomailla suoritettavista rahallisista korvauksista ja luontoiseduista
 • työntekijän kotiuttamisen ehdoista.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?