Työsuojelun toimintaohjelma - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Huolellisesti laadittu työsuojelun toimintaohjelma luo pohjan työpaikan järjestelmälliselle työsuojelutoiminnalle.

Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Työnantaja voi valita työpaikan työsuojelutarpeisiin parhaiten sopivan tavan laatia ohjelma. Apuna voi halutessaan käyttää esimerkiksi työsuojeluhallinnon tai Työturvallisuuskeskuksen mallilomakkeita.  

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia kattamaan työnantajan koko toiminta tai se voidaan tehdä yksikkökohtaisesti. Toimintaohjelmassa pitää joka tapauksessa huomioida kaikki työpaikalla tehtävä työ. Toimintaohjelma voi olla oma asiakirjansa tai se voi sisältyä esimerkiksi työnantajan laatu- tai turvallisuusjärjestelmään.

Lähtökohtana työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen aloitetaan kartoittamalla, miten työsuojeluasioiden hoitaminen on järjestetty ja arvioimalla työstä aiheutuvat vaarat. Tätä varten tehdään kuvaus työoloista ja niiden nykytilasta:

 • minkälaisia työtehtäviä työpaikalla on
 • millaisessa ympäristössä työskennellään
 • millaisella henkilöstöllä, välineillä ja menetelmillä työ tehdään
 • minkälaista työkuormitusta työhön liittyy ja miten se voi vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö

Työnantaja asettaa tavoitteet työpaikan työsuojelutoiminnalle ja valitsee keinot, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Työsuojelun toimintaohjelmassa kuvataan työolojen kehittämistarpeet ja toimet kehittämistä vaativien asioiden korjaamiseksi.

Työsuojelun toimintaohjelmaan tulee sisältyä

 • kuvaus työympäristöstä ja sen kehittämistarpeista
 • tieto työnantajan ja työntekijöiden työsuojelutehtävistä ja miten vastuut jakautuvat
 • työsuojeluorganisaation esittely (esim. siihen kuuluvat henkilöt ja heidän tehtävänsä)
 • työterveyshuollon esittely sekä sen tehtävät työsuojelutoiminnassa
 • kuvaus, miten työsuojeluasiat huomioidaan työpaikan jokapäiväisessä toiminnassa, esimerkiksi miten järjestetään
  • työolojen, työtapojen ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu
  • työsuojeluasioihin perehdyttäminen ja työnopastus
  • työtapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden tutkinta
  • työsuojelunäkökulman liittäminen hankintoihin (koneet, työvälineet, henkilönsuojaimet, kemikaalit)
  • työsuojelun huomioiminen muutostilanteissa (esim. uusien työtilojen rakentaminen ja muutokset työolosuhteissa tai -menetelmissä)
 • tieto työnantajan laatimista turvallisuusohjeista (esim. vaarallisten koneiden käyttöohjeet ja ohjeet väkivallan varalle, yötyöhön ja yksintyöskentelyyn)  
 • selvitys työkykyä ylläpitävän toiminnan organisoimisesta.  

Toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää myös suunnitelma toimista naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi työpaikalla (tasa-arvosuunnitelma) sekä suunnitelma toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma). Nämä suunnitelmat ovat lakisääteisiä työantajille, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Kehittämistavoitteet käsiteltävä yhdessä työntekijöiden kanssa

Työsuojelun toimintaohjelmasta johdettavat työsuojelun kehittämistavoitteet on huomioitava työpaikan toiminnassa. Ne on käsiteltävä yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Työsuojelutoiminnalle voidaan tehdä lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistavoitteita. Yksittäisinä tavoitteina voi olla esimerkiksi fyysisen työympäristön parantaminen hankkimalla uusia työvälineitä tai psykososiaalisen työkuormituksen vähentäminen.

Työnantajan pitää aikatauluttaa ja vastuuttaa työsuojelun toimintaohjelmassa havaittujen kehittämistarpeiden toteuttaminen ja sitä varten pitää varata työpaikalla riittävät voimavarat. Koko työyhteisön sitouttaminen työsuojelun toimintaohjelmaan on erittäin tärkeää työsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Työnantajan tehtävänä on varmistaa, että työsuojelun toimintaohjelma tiedotetaan koko henkilöstölle ja sen tulee olla henkilöstön saatavilla. Uusille työntekijöille työpaikan työsuojelukäytännöt opetetaan osana työhön perehdyttämistä.

Johdon tulee seurata työsuojelun toimintaohjelman toteutumista. Ohjelma on pidettävä ajan tasalla tarkastelemalla sen sisältöä ja tavoitteita säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa. Toimintaohjelmassa on hyvä kuvata, miten sen seurannasta ja päivittämisestä huolehditaan. 

Työsuojelun toimintaohjelma - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Tutustu työpaikkasi työsuojelun toimintaohjelmaan. Siinä on kuvattu työpaikan turvallisuuden kehittämiskohteet sekä tavoitteet ja tehtävät työn turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi.

Työsuojelun toimintaohjelman käsittelyssä työntekijöitä edustavat työpaikalla yleensä työuojeluvaltuutetut. Pienillä työpaikoilla toimintaohjelma voidaan käsitellä koko henkilöstön kanssa.

Työsuojelun toimintaohjelma - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta vastaa työnantaja. Työnantajan on kuultava henkilöstöä ohjelmaa tehtäessä ja tiedotettava siitä koko henkilöstölle.

Toimintaohjelman tulee olla helposti henkilöstön saatavilla esimerkiksi työpaikan intranetissä tai muussa paikassa, jota käytetään tiedottamisessa.

Työsuojelun toimintaohjelma - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 9 § työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma - Muualla tyosuojelu.fissa

Työsuojelun toimintaohjelma - Muualla verkossa