Työsuojeluhenkilöstö

Työsuojeluhenkilöstö - Yleistä

Jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelupäällikkö, joka edustaa työsuojeluyhteistoiminnassa työnantajaa. Työnantaja voi toimia itse työsuojelupäällikkönä tai nimetä jonkun muun edustajakseen tähän tehtävään.

Työntekijät voivat valita omiksi edustajikseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työpaikalle pitää perustaa työsuojelutoimikunta. Toimikunnassa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustus ja se tekee tarvittaessa esityksiä työolojen parantamiseksi, työterveyshuollon kehittämiseksi ja työsuojelukoulutuksen järjestämiseksi. Lisäksi toimikunta osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämiseen.

Työnantaja huolehtii siitä, että työsuojeluhenkilöstöllä on riittävät edellytykset hoitaa tehtäviään. Työnantajan pitää esimerkiksi osoittaa työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelutoimikunnalle tehtävien hoidon kannalta tarpeelliset tilat.

Työnantajan on ilmoitettava työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden nimet ja yhteystiedot Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin osoitteessa www.ttkrekisteri.fi. Lisätietoa on saatavilla Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ovat salassapitovelvollisia

Työsuojelun yhteistoimintatehtävää hoitavan henkilön on pidettävä salassa tehtävää hoitaessaan saamansa salassa pidettävät tiedot. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun henkilö on lakannut hoitamasta yhteistoimintatehtävää.

Salassa pidettäviä ovat työnantajan taloudellista asemaa, liike- tai ammattisalaisuutta sekä yritysturvallisuutta ja vastaavia turvajärjestelyjä koskevat tiedot, joiden leviäminen voi vahingoittaa työnantajaa tai sen liike- tai sopimuskumppania. Salassa pidettäviä ovat myös yksityisen henkilön taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muuta henkilökohtaista asiaa koskevat tiedot.