Muun toimijan vastuu

Vastuut työsuojelussa - Työturvallisuuteen välillisesti vaikuttavien toimijoiden vastuut

Työturvallisuuslaki velvoittaa myös toimijoita, jotka vaikuttavat välillisesti työn ja työympäristön turvallisuuteen. Myös nämä voivat joutua oikeudelliseen vastuuseen työturvallisuusrikoksesta.

Välillisesti työn ja työympäristön turvallisuuteen vaikuttavia toimijoita ovat

 • työpaikalla käytettävien koneiden, työvälineiden, teknisten laitteiden ja henkilönsuojainten valmistajat ja markkinoille luovuttajat
 • vaarallisten kemikaalien valmistajat ja toimittajat
 • työympäristön rakenteiden ja työvälineiden suunnittelijat
 • koneiden, työvälineiden tai muiden laitteiden asentajat
 • käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten tekijät
 • tavaroiden lähettäjät ja kuormaajat
 • rakennusten omistajat, vuokranantajat ja haltijat
 • sataman vastuuhenkilöt
 • alusten haltijat ja omistajat.

Työpaikalla käytettävien koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten valmistajien ja markkinoille luovuttajien velvollisuudet

Valmistajan tulee suunnitella ja valmistaa tekninen laite rakenteiltaan, varusteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön, eikä aiheuta tapaturmavaaraa tai terveyshaittaa.

Valmistajan on huolehdittava, että koneen tai laitteen käyttämiseen liittyvistä vaaroista ilmoitetaan selkeästi. Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa, on valmistajan ohjeistettava käyttämään tarvittavia henkilönsuojaimia.

Henkilönsuojainten valmistajia koskevat samat velvollisuudet kuin laitteiden valmistajia. Lisäksi henkilönsuojainten valmistajien on huolehdittava siitä, että suojain suojaa tehokkaasti niitä vaaroja vastaan, joilta suojaamaan se on tarkoitettu.

Valmistajan tulee teknisen laitteen ominaisuuksien edellyttämällä tavalla

 • osoittaa, että tekninen laite on vaatimusten mukainen
 • koota vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten tekniset asiakirjat
 • laatia laitteen mukana toimitettavaksi asianmukaiset käyttö- ja muut ohjeet
 • varustaa tekninen laite merkinnällä sen vaatimuksenmukaisuudesta.

Jos teknisessä laitteessa käytetään vaarallista ainetta, tulee valmistajan liittää laitteeseen aineen nimi ja tieto sen vaarallisuudesta sekä käytössä että onnettomuustilanteissa. Laitteen mukana pitää toimittaa myös kyseistä vaarallista ainetta koskevat käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Vaatimustenmukaisuusolettama

Teknisen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen (vaatimustenmukaisuusolettama), jos

 • valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja

tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai

 • laitteen vaatimustenmukaisuus on muutoin osoitettu.

Markkinoille luovutetun teknisen laitteen edelleen luovuttajan on osaltaan varmistettava, että laite on turvallisuuden kannalta siten vaatimustenmukainen kuin se oli markkinoille luovutettaessa. Lisäksi tulee varmistaa, että asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet ovat laitteen mukana.

Vaatimustenmukaisuusolettama koskee myös jo käytössä olevia teknisiä laitteita ja teknisen laitteen luovuttajan velvollisuudet niitä luovuttavia.

Jos tekniseen laitteeseen tehdään käyttötarkoituksen vastaisia tai muita olennaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, sitä käsitellään uutena laitteena.

Tekninen laite saadaan asettaa näytteille, vaikkei se täytä laissa asetettuja vaatimuksia. Silloin edellytetään että selvällä merkinnällä osoitetaan, ettei laite ole vaatimustenmukainen ja ettei sitä saa luovuttaa tai ottaa käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi tulee huolehtia siitä, ettei näytteille asetetusta laitteesta aiheudu vaaraa.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien valmistajan ja luovuttajan velvollisuudet

Vaarallisia aineita ja kemikaaleja koskevat säännökset ovat pääosin kemikaalilainsäädännössä. Näissä laeissa säädetään sekä kyseisten tuotteiden turvallisuusvaatimuksista että luovuttajan velvollisuuksista ja tuotteiden valvonnasta. Työturvallisuuslaissa on säädöksiä vain kemikaaleiksi luokiteltavien vaarallisten aineiden käytöstä työpaikalla.

Työympäristön rakenteiden ja työvälineiden suunnittelijoiden velvollisuudet

Työturvallisuuslain mukaan jo suunnitteluvaiheessa on tunnistettava, selvitettävä ja mahdollisuuksien mukaan poistettava työn ja työpaikan vaara- ja haittatekijät.

Työturvallisuuslain velvoitteet koskevat suunnittelijaa (esim. itsenäinen ammatinharjoittaja tai yritys), joka toimeksiannosta luovuttaa suunnitelman, joka koskee

 • työympäristön rakennetta
 • työtilaa
 • työ- tai tuotantomenetelmää
 • konetta, työvälinettä tai muuta laitetta.

Suunnittelijan on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on huomioitu kohteen käyttötarkoitus myös työturvallisuussäädösten näkökulmasta.

Suunnittelijan pitää selvittää kohteen käyttötarkoitus ja siihen sovellettavat työsuojelumääräykset. Suunnittelija vastaa niistä suunnitelmiinsa liittyvistä turvallisuusseikoista, joista hän on ollut tai voinut olla tietoinen.

Koneen, työvälineen tai muun laitteen asentajan velvollisuudet

Valmistajan tai muun luovuttajan on toimitettava laitteen mukana asianmukaiset ohjeet sen asentamista, käyttöä ja huoltoa varten. Asentajan on noudatettava valmistajan ohjeita. Asentaja vastaa siitä, että kone tai laite asennetaan ohjeistusten ja säädösten mukaisesti ja siihen kuuluvat suojalaitteet ovat paikoillaan ja työpaikalla käytettävissä.

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen tekijän velvollisuudet

Koneille ja työvälineille tehtävät käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset perustuvat säädöksiin. Niissä on määritelty tarkastettavat koneet ja työvälineet, tarkastusten sisältö ja tarkastuksen suorittajalta vaadittava pätevyys.

Tarkastuksessa tulee ottaa huomioon tarkastuksesta annetut säännökset ja tarkastuksen kohteesta annetut valmistajan ohjeet. Tarkastus on tehtävä asiantuntevasti ja sen on perustuttava puolueettomiin havaintoihin.

Tarkastajan on annettava työnantajalle raportti, jossa on selvitys tarkastuksessa havaituista vioista ja ohjeet niiden poistamiseksi. Työnantajan pitää raportin pohjalta pystyä saattamaan kone tai laite asianmukaiseen kuntoon.

Tavaroiden lähettäjän ja kuormaajan velvollisuudet

Vaaraa aiheuttavan tavaran lähettäjän tai sen, joka vastaa tavaran kuormaamisesta kuljetusta varten, on annettava ohjeet tavaran turvalliseen käsittelyyn.

Kuormattava esine tai pakkaus, jonka kokonaispaino on vähintään tuhat kiloa, on varustettava näkyvällä ja pysyvällä merkinnällä, josta ilmenee pakkauksen kokonaispaino. Jos esineen tarkkaa painoa ei voida ilmoittaa, on merkittävä likimääräinen paino.

Kuorman kuljettajan ja purkajan tulee olla tietoinen työhön liittyvistä erityisistä vaaroista. Mikäli tavaran kuormaamiseen ja purkamiseen liittyy yllättäviä vaaroja, joita tavaran kuljettajan ei voida kohtuudella olettaa tietävän, kuorman turvallisesta käsittelystä on annettavat ohjeet. Esimerkiksi talopaketin kuormausta tai purkua varten tarvitaan ohjeita, jottei talopaketti väärin käsiteltynä romahda käsittelijän päälle. Ohjeistusta voidaan edellyttää myös esimerkiksi elementtien, lautojen ja suursäkkien käsittelyssä.

Rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan velvollisuudet

Työnantajan velvollisuutena on myös vuokratuissa tiloissa huolehtia siitä, että rakennus ja sen työ- ja toimitilat täyttävät työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset. Vuokranantajan on sallittava, että työnantaja suorittaa työturvallisuuslain edellyttämät korjaukset ja muutokset.

Korjausten kohteena voi olla esimerkiksi ilmanvaihdon parantaminen, valaistus, vaarallisten aineiden poistaminen tai suojakatokset. Ilman rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan suostumusta ei kuitenkaan voida tehdä sellaisia korjauksia tai muutoksia, jotka johtuvat huoneiston käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.

Sataman haltijan sekä aluksen omistajan ja haltijan velvollisuudet

Laissa on asetettu velvollisuuksia alusten lastauksen ja purkamisen turvallisuuteen vaikuttaville henkilöille, vaikka he eivät ole työnantajan asemassa. Näitä ovat sataman omistaja tai haltija, laivanisäntä, aluksen päällikkö tai muu henkilö, jonka huostassa alus on. Heidän pitää osaltaan noudattaa työturvallisuuslain säännöksiä, kun kysymys on työstä, jota satamassa, maissa tai aluksessa suoritetaan meri- tai sisävesiliikenteeseen käytettävän aluksen lastauksessa tai purkauksessa taikka polttoainetta alukseen otettaessa. Satamalla tarkoitetaan myös satama-allasta, laituria tai muuta sen kaltaista paikkaa.

Velvollisuuksien tarkempi sisältö määräytyy valtioneuvoston asetuksessa alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta. Asetusta sovelletaan alusten lastaukseen ja purkamiseen sekä tavaran käsittelyyn ja siihen välittömästi liittyvään työhön satamassa. Asetusta sovelletaan sataman haltijaan sekä aluksen omistajaan vain satamassa, jossa harjoitetaan laajaa alusten lastaus- ja purkaustyötä tai muuta niihin verrattavaa toimintaa.